Found: 418  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกฎหมายการลงทุนแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ค.ศ.2016 (Myanmar Investment Law 2016): โอกาสและอุปสรร...
ชื่อผู้แต่งนวกาล สิรารุจานนท์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
92
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกระบวนการกลายของขนมแบบฉบับแต้จิ๋วประจำเทศกาลจีนในสังคมไทย= The Process of Becoming Teochew Confectio...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ เกษกาญจนานุช
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
93
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกระบวนการสร้างสรรค์ลวดลายรมควันบนผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ / พุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
ชื่อผู้แต่งพุ่มพันธ์ ผิวพรรณงาม
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
94
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกระบวนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำกระดาษข่อย= The Process of Consercing the Wisdom of the Making of "Kh...
ชื่อผู้แต่งนฤมล ศิลปชัยศรี
พิมพลักษณ์2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
95
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกระแสนิยมไดโนเสาร์ในไทยและแนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ในชุมชนภูกุ้มข้าว จังห...
ชื่อผู้แต่งศุภฤกษ์ รักชาติ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
96
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันของบริษัทผู้ส่งออกลำไยสดของไทย ในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / วิยะดา ช...
ชื่อผู้แต่งวิยะดา ชัยเวช
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
97
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา / สันติ บูรณ...
ชื่อผู้แต่งสันติ บูรณะชาติ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
98
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกลไกการอภิบาลทางสาธารณสุขของไทยในการจัดการโควิด-19= Public health governance mechanisms of Thailand ...
ชื่อผู้แต่งธีรพัฒน์ อังศุชวาล
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
99
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการคุ้มครองข้อมูลชีวมาตรภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562= Biometric Data Protecti...
ชื่อผู้แต่งเมธิชา ยุบลชิต
พิมพลักษณ์2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
100
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งในชุมชน โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของชุมชนพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมรา...
ชื่อผู้แต่งนิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
101
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดการความยุติธรรมเกี่ยวกับสถานะบุคคลตามกฎหมาย : กรณีศึกษาพระเณรแห่งวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่= J...
ชื่อผู้แต่งศิวนุช สร้อยทอง
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
102
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใชักลวิธีสตาร์ท (Start) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งภัทราณี เวียงนาค
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
103
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั...
ชื่อผู้แต่งวรรณภา ศรีสายัณห์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
104
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระราชพีธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ณ นครพนม
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
105
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ระบบการผลิตยางพาราและสัตว์เศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใ...
ชื่อผู้แต่งบัญชา สมบูรณ์สุข
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา