Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องMedia and Communication Inquiry [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องVogue Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซเรนดิพิตี้ มีเดีย, 2563-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารจับตามหาอำนาจ = Superpowers watch newletter [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น = Educational Management for Local Development Journal [วารสา...
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย = CRRU Journal of Communication [วารสาร]
พิมพลักษณ์เชียงราย : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารช่ออินทนิล = Chorintanin Magazine [วารสาร]
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : โครงการผลิตสื่อเพื่อการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา