Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องPractical ERCP หัตถการการส่องกล้องระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ, ทวี รัคนชูเอก [Te...
ชื่อผู้แต่งสุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรุงเทพเวชสาร 2556.
เลขเรียก616.072 ส741พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องกะเหรี่ยงฟาดข้าว / นิลวรรณ จิตตคราม และ อรรัมภา วังมูล [Text]
ชื่อผู้แต่งนิลวรรณ จิตตคราม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.จ 793.31072 น666ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
3
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / ขวัญฤทัย พันธุ [Text]
ชื่อผู้แต่งขวัญฤทัย พันธุ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556.
เลขเรียก612.28 ข275ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการบริหารงานทั่วไปแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา = School p...
ชื่อผู้แต่งทองคำ บูรณางกูร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 371.2072 ท249ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา = Stude...
ชื่อผู้แต่งบังอร ชูศรียิ่ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 371.2072 บ248ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
6
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้าวสุระซอย 3 สังกัดเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา = The administr...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี วิทยากาญจน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 371.2072 ส839ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
7
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการบริหารงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 สังกัดเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ...
ชื่อผู้แต่งสุวัจน์ น้อยจันทิระ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 371.6072 ส876ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
8
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการประเมินคุณภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทางการแพ...
ชื่อผู้แต่งสุดารัตน์ สมิตรชาติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 362.11072 ส769ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการนิเทศภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา =...
ชื่อผู้แต่งรัศมี ศรีภิบาล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 374.1072 ร388ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
10
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคำพอุง อ...
ชื่อผู้แต่งคำเขียน มะอาจเลิศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 352.14072 ค353ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
11
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการลดของเสียในกระบวนการผลิตยาเม็ด โดยประยุกต์ใช้โมเดล DMAIC = Defect Reduction of Tablet Manufacturi...
ชื่อผู้แต่งสุภาภรณ์ นิลนิมิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 628.51072 ส838ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
12
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องจักรกล / วริทธิ์ อึ้งภากรณ์, ชาญ ถนัดงาน [Text]
ชื่อผู้แต่งวริทธิ์ อึ้งภากรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยูเคชั่น 2556.
เลขเรียก621.815 ว327ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเสนานุเคราะห์ = lnformation technology using ...
ชื่อผู้แต่งเรืองอุไร ทองพรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 371.2072 ร865ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
14
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องขนมไทย : รวมสูตรขนมไทย 50 สูตร สุปราณี แพรศิริ [Text]
ชื่อผู้แต่งสุปราณี แพรศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็มไอเอส 2556.
เลขเรียก641.86 ส825ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
15
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามแนวพระราชดำริ ของชุมช...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ สอนสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556
เลขเรียกว.พ 330.9593072 ท115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา