Found: 39  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องขนมไทย : รวมสูตรขนมไทย 50 สูตร สุปราณี แพรศิริ [Text]
ชื่อผู้แต่งสุปราณี แพรศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอ็มไอเอส 2556.
เลขเรียก641.86 ส825ข
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
17
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามแนวพระราชดำริ ของชุมช...
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ สอนสังข์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556
เลขเรียกว.พ 330.9593072 ท115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
18
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนต่อการพัฒนาท้องถิ่นของอำเภอกุฉนารายณ์ จัง...
ชื่อผู้แต่งปวันรัตน์ เครือศรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 352.14072 ป494ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
19
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องคู่มือการับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษาห...
พิมพลักษณ์นนทบุรี สภาการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข 2556.
เลขเรียก610.7306 ค695
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
20
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องตูมกาพระประทีป / ธนสิทธิ์ ชมชิด และ รวีวรรณ ทรัพย์ผุด [Text]
ชื่อผู้แต่งธนสิทธิ์ ชมชิด
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.จ 793.31072 ธ159ต
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
21
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องนาฏยุทธว่าวไทย / ธัญญาดา คำลือ และ ธนัตษร เพชรแสงงาม [Text]
ชื่อผู้แต่งธัญญาดา คำลือ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.จ 793.31072 ธ462น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องบุญเรียกขวัญ เดือนเก้าชาวกะเหรี่ยง / จันทร์จิรา สว่างจิตร และ สุกฤตา จันทคณานุรักษ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งจันทร์จิรา สว่างจิตร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.จ 793.31072 จ253บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
23
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องประทีปใยสวรรค์สีสันกระทงถาด / น้ำหวาน ดาราวรรณ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งน้ำหวาน ดาราวรรณ์
พิมพลักษณ์กรุุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.จ 793.31072 น537ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
24
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรการประปานครหลวงในสำนักงานประปา สาขามีนบ...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ สิริจันทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 306.361072 ส258ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
25
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานการประปานครหลวง สาขาแม้นศรี = Factors ...
ชื่อผู้แต่งธิดาพร สุริยะวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.พ 658.314072 ธ581ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
26
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องพฤกษบูชา / บงกช ทิพย์สุมณฑา และ ศิริ ปิติอุ่นจำเริญ [Text]
ชื่อผู้แต่งบงกช ทิพย์สุมณฑา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.จ 793.31072 บ113พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
27
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องมายาจอมคาถา My Wicked Wizard เล่ม 4 ภาค Sword (Section 2) / วี. รอนเดลล์ [Text]
ชื่อผู้แต่งรอนเดลล์, วี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สถาพรบุ๊คส์ 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
28
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องวารี ผีสองนาง / กมลชนก ศรีสวัสดิ์ และ สุวรรณธรณ์ ใจยนต์ [Text]
ชื่อผู้แต่งกมลชนก ศรีสวัสดิ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.จ 793.31072 ก136ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
29
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องสิริวิถีประเพณีมอญรำเจ้า / วิภาวี อาขวานนท์ และ อัณศยา สัตถาผล [Text]
ชื่อผู้แต่งวิภาวี อาขวานนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2556.
เลขเรียกว.จ 793.31072 ว657ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
30
image
ประเภทสื่อ Unknow
ชื่อเรื่องอาหารญี่ปุ่นรสมือแม่ / สุยดา ด่านสุวรรณ์ [Text]
ชื่อผู้แต่งสุยดา ด่านสุวรรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน 2556.
เลขเรียก641.5952 ส844อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา