Found: 17,046  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี กยศ : สานฝันเยาวชนไทยเข้มแข็ง / กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุน, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก371.224 ส358
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 วิธีคิด ชีวิตไม่มีวันพลาดเป้า (ฉบับปรับปรุง) : FLIGHT PLAN/ Brian Tracy : ผู้เขียน ; พูนลาภ อุทัย...
ชื่อผู้แต่งทราซี, บราน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น , [ม.ป.ป].
เลขเรียก153.42 ท172ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 เดือนในญี่ปุ่น / แปลโดย ผกาทิพย์ สกุลครู, สุมาลี แพสซะเรตตี้ และ ทัศนีย์ วรจรรยาวงศ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี [ไทย-ญี่ปุ่น], 2538
เลขเรียก495.684 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 คำกลอนสอนธรรมของมหาปราชญ์พุทธทาสภิกขุ / พุทธทาสภิกขุ ; รวบรวมโดย ยิ่งลักษณ์ งามดี
ชื่อผู้แต่งพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2537
เลขเรียก294.344 พ831ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง120 ปีเคาน์ซิลออฟสเตดจากสถาบันที่ปรึกษาราชการแผ่นดินมาเป็นคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2417-พ.ศ.2537
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ประชาชน, 2531
เลขเรียก351.004 ร192
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง13 ปีรัฐศาสตร์ มสธ. : รวมบทความวิชาการรัฐศาสตร์
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539
เลขเรียก320 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1305426 การออกแบบอาคาร = Building design / สถาพร โภคา.
ชื่อผู้แต่งสถาพร โภคา.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียกTA658.44 ส182ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์ / ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
ชื่อผู้แต่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ ประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพ ของปวงชนชาวไทย มปป.
เลขเรียก349 ช23ส ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 นายกรัฐมนตรีไทยในระบอบการปกครองประชาธิปไตย
ชื่อผู้แต่งบุญทรง สราวุธ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2521
เลขเรียก324.9593 ม234ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 ปี พลังแห่งภูมิปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน = PNU 15th anniversary 2548-2562 Princess of Naradhiwas...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
พิมพลักษณ์นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2563.
เลขเรียก378.593 น215ส 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง15 แฟรนไชส์พารวย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หนังสือพิมพ์แนวหน้า, [253-]
เลขเรียก658.8708 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1500 สำนวน สุภาษิต คำพังเพยไทย 2ภาษา ไทย-อังกฤษ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ภูมิปัญญา, 255-
เลขเรียก398.995911 หน15
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ [computer file] / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปี สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา...
ชื่อผู้แต่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอสทีซี มี้เดีย & มาเก็ตติ้ง จำกัด, 25-
เลขเรียกสร 591.92 จ756ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง16 ปีแห่งความโดดเดี่ยว / จักรพันธุ์ ขวัญมงคล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, [พ.ศ.]
เลขเรียกPL4209.3.U93 ส728
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา