Found: 405  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
181
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครือซูดวัสดุธรรมชาติ :พลังสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมในรูปแบบของเครื่องจ...
ชื่อผู้แต่งศาสตรา เหล่าอรรคะ
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
182
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโล: A study of intangible ...
ชื่อผู้แต่งขวัญชนก นัยจรัญ
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
183
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษารูปแบบการกระทำความผิดและการลงโทษ การทุจริตทางการบัญชีและภาษีอากร: กรณีศึกษาบริษัทในตลาดหลักท...
ชื่อผู้แต่งชนิดา ยาระณะ
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
184
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาลำดับปัจจัยต่อความสำเร็จของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กของไทยโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์...
ชื่อผู้แต่งพีรภพ จอมทอง
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
185
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการขนส่งสินค้าทางถนนผ่านแดนประเทศไทยกับสธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...
ชื่อผู้แต่งจุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
187
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาอิทธิพลของรายการโทรทัศน์เชิงสืบสวนต่อการบริหารงานคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ= A Critical Study of...
ชื่อผู้แต่งวรรณนิภา ภูมิถาวร
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
188
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบการเล่าเรื่อง สัมพันธบท และบริบทของนวนิยาย ละครโทรทัศน์ และภาพยนตร์ กรณีศึกษา ทวิ...
ชื่อผู้แต่งชมพูนุท เหลืองสมบูรณ์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
189
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบสำนวนจีนกับสำนวนไทยที่เกี่ยวกับสี= A Contrastive Study of Chinese and Thai Color ...
ชื่อผู้แต่งเมิ่งเตี๋ย หลี่
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
190
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาเพลงเพื่อชีวิตของไทย จากแนวพัฒนาการสู่การวิเคราะห์การประกอบสร้างวาทกรรมทางสังคม / คฑาวุธ ทอ...
ชื่อผู้แต่งคฑาวุธ ทองไทย
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
191
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาและรวบรวมรูปแบบลวดลายขูดโบราณ ของเครื่องเขินบ้านนันทารามเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูผลิตภัณฑ์เค...
ชื่อผู้แต่งฐาปกรณ์ เครือระยา
พิมพลักษณ์2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
192
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในท้องถิ่น : ภารกิจที่ท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = Insur...
ชื่อผู้แต่งปธาน สุวรรณมงคล
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
193
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการสอนทักษะการคิดวิเคราะห์โวหารภาพพจน์โดยใช้บทเพลงไทยสากลเป็นสื่อสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศ...
ชื่อผู้แต่งวิไลพร เสี่ยงกุศล
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
194
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการสร้างชุดการสอนโดยใช้นิทานคุณธรรมเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โร...
ชื่อผู้แต่งชยาทิพย์ เทพโพธา
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
195
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการสร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวมนุษยนิยม = Building Psychological ...
ชื่อผู้แต่งพัฒน์ วัฒนสินธุ์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา