Found: 405  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
286
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปัจจัยความสำเร็จในการบริหารงานของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)= The Business Success Factors...
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ณรงค์ ธุวสุจิเรข
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
287
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปัจจัยทางการสื่อสารและจิตสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกร...
ชื่อผู้แต่งจินตนา ตันสุวรรณณนนท์
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
288
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี= Factors relating th...
ชื่อผู้แต่งกนกวรรณ เมืองศิริ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
289
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายโอนธุรกิจเคมีแบบครอบครัวในประเทศไทย= Factors Influencing Succession Tran...
ชื่อผู้แต่งสรรพงษ์ บำเพ็ญสันติ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
290
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นของประชากรในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี= Factors Related...
ชื่อผู้แต่งกสมา สุขสุวรรณ
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
291
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ฝึกปฏิบัติงานใ...
ชื่อผู้แต่งมาลีวัล เลิศสาครศิริ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
292
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ ในตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จัง...
ชื่อผู้แต่งอโนทัย ผลิตนนท์เกียรติ
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
293
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสถานภาพรอพินิจของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ= Personal ...
ชื่อผู้แต่งวรางคณา เรียนสุทธิ์
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
294
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อจักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ= Marketing Mix Fa...
ชื่อผู้แต่งนิทยา แฝงเดโช
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
295
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปัญหาทางกฎหมายกรณีมาตรการระงับการเข้าถึงเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้ให้บริการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต = U...
ชื่อผู้แต่งณรัช ศรีหทัย
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
296
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปัญหาสถานะทางกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา= Legal status problems of the Royal Decree/ สิทธิกร ศักดิ์แสง แล...
ชื่อผู้แต่งสิทธิกร ศักดิ์แสง
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
297
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องปาเต๊ะ: จุดเชื่อมต่อวัฒนธรรมอันดามัน / ยุทธพงษ์ ต้นประดู่, สาวิตร พงศ์วัชร์
ชื่อผู้แต่งยุทธพงษ์ ต้นประดู่
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
298
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องป้าจันติ๊บ: หัตถกรรมเครื่องเขินชาวไทเขินตระกูลสุดท้าย แห่งบ้านจอมมน นครเขมรัฐเชียงตุง / องค์ บรรจุน
ชื่อผู้แต่งองค์ บรรจุน
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
299
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผลกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทัศนคติต่อวิชาชีพครูตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง=...
ชื่อผู้แต่งสุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
300
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทัศนคติต่อวิชาชีพครูตามแนวคิดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง= ...
ชื่อผู้แต่งสุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา