Found: 405  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา / สันติ บูรณ...
ชื่อผู้แต่งสันติ บูรณะชาติ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
107
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกลไกการอภิบาลทางสาธารณสุขของไทยในการจัดการโควิด-19= Public health governance mechanisms of Thailand ...
ชื่อผู้แต่งธีรพัฒน์ อังศุชวาล
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
108
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดการความขัดแย้งในชุมชน โดยใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของชุมชนพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมรา...
ชื่อผู้แต่งนิธิตา สิริพงศ์ทักษิณ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
109
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดการความยุติธรรมเกี่ยวกับสถานะบุคคลตามกฎหมาย : กรณีศึกษาพระเณรแห่งวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่= J...
ชื่อผู้แต่งศิวนุช สร้อยทอง
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
110
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดการเรียนรู้โดยใชักลวิธีสตาร์ท (Start) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรีย...
ชื่อผู้แต่งภัทราณี เวียงนาค
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
111
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั...
ชื่อผู้แต่งวรรณภา ศรีสายัณห์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
112
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์พระราชพีธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ณ นครพนม
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
113
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ระบบการผลิตยางพาราและสัตว์เศรษฐกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใ...
ชื่อผู้แต่งบัญชา สมบูรณ์สุข
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
114
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการดำรงอยู่ของดนตรีกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไท ในลุ่มแม่น้ำโขง= The Existence fo Phu-tai Ethnic Music in th...
ชื่อผู้แต่งสัญชัย ด้วงปุ้ง
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
115
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการดูแลบิดามารดาสูงอายุตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาของครอบครัวไทยพุทธ= Caregiving for elder parents in...
ชื่อผู้แต่งสมบูรณ์ วัฒน
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
116
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นกะของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี= Shift Work of Employees in Industrial Fact...
ชื่อผู้แต่งวรรณภา ลือกิตินันท์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
117
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการทำงานเป็นกะของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดชลบุรี= Shift Work of Employees in Industrial Fact...
ชื่อผู้แต่งวรรณภา ลือกิตินันท์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
118
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการทำนายความเร็วเสียงในเอทิลไบโอดีเซลจากกฎควบรวมพลังงานอิสระ / พนิต ช้อยกิ่ง, สุริยา พันธ์โกศล, แก้...
ชื่อผู้แต่งพนิต ช้อยกิ่ง
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
119
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการทำนายส่วนประกอบทางเคมีและการย่อยได้ของหญ้าเนเปียร์ปากช่องโดย เนียร์ อินฟราเรดรีเฟลกแตนซ์สเปกโทรส...
ชื่อผู้แต่งภัทรภร ทัศพงษ์
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
120
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวข้ามรัฐชาติและประวัติศาสตร์บาดแผลเมืองโบราณ วัฒนธรรมร่วมทวารวดีไทย-เมียนมา / องค์ บรรจ...
ชื่อผู้แต่งองค์ บรรจุน
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา