Found: 405  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการธำรงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาของชาวไทยวน เมืองเมียวดี= Lanna Culture Identity Preservation of Ta...
ชื่อผู้แต่งพระนคร ปัญญาวชิโร
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
122
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน กรณีศึกษา โรงแรมระดับ 4 ดาว ในเขตตำบลช้า...
ชื่อผู้แต่งอรัญญา โคเซนติโน
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
123
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ= Academic Admi...
ชื่อผู้แต่งชิโรบล วรรณธะนะ
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
124
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินและผลกระทบที่ควรรู้สำหรับธุรกิจ= The Accounting for Financial Inst...
ชื่อผู้แต่งพิมพาภรณ์ พึ่งบุญพานิชย์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
125
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการบูรณาการทุนทางวัฒนธรรมสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน : กร...
ชื่อผู้แต่งคัชพล จั่นเพชร
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
126
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในการพิทักษ์ความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญ (พ.ศ.2541-2557) = The...
ชื่อผู้แต่งชาย ไชยชิต
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
127
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประยุกต์ภูมิปัญญขนมไทยโบราณเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แป้งขนมตาลกึ่งสำเร็จรูป / เดือนเต็ม ทิมายงค์,...
ชื่อผู้แต่งเดือนเต็ม ทิมายงค์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
128
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้งานสายอากาศโมโนโพลสำหรับระบบควบคุมความชื้นอัตโนมัติในโรงเรือนเพาะเห็ด= The Monopole An...
ชื่อผู้แต่งประพัน ลี้กุล
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
129
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้บ้านคุณภาพในการพัฒนารูปแบบข้าวสารเพื่อเป็นของที่ระลึก = An Application of House of Qua...
ชื่อผู้แต่งรัญชนา สินธวาลัย
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
130
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลที่ส่งผลต่อความยุติธรรมในองค์การ= An Application of Good Governance Prin...
ชื่อผู้แต่งสุขุมพงษ์ ชาญนุวงศ์
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
131
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพของ Marshall H. Becker ในการศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในช...
ชื่อผู้แต่งทศพล ดวงแก้ว
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
132
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุยที่รับสัมผัสโลหะหนักในสภาพทดลองเลี้ยงในน้ำและตะกอนดินจากเหม...
ชื่อผู้แต่งชื่อผู้เขียนบทความ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
133
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในประเทศไทยและประเทศสกอตแลนด์ = Enviro...
ชื่อผู้แต่งสุชานัน หรรษอุดม
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
134
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเเบบถูกหลักสุขาภิบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้ร...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี น้อยน้ำใส
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
135
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินแผนแม่บทเพื่อกำหนดทิศทางแผนงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ= ...
ชื่อผู้แต่งศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา