Found: 32  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องThe Clinical Academia.
พิมพลักษณ์Khon Kaen : Khon Kaen Hospital, 2015-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
17
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องThe Economist
พิมพลักษณ์London : Economist Newspaper, Ltd., 2015-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
18
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องขวัญเรือน [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศรีสยามการพิมพ์, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องความรู้สู่สังคม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และ เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.), 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
20
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องดนตรี ปรีดิ์เปรม
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2558.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องดิฉัน [วารสาร]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แอ็ดวานซพับลิซซิ่ง, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
23
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องทางสายไหมใหม่เชื่อมทั่วโลก
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เคเค คอมมูนิเคชั่น, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องผู้จัดการรายวัน 360 องศา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เอเอสทีวีผู้จัดการ จำกัด, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
25
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการค้าชายแดน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารดนตรีและการแสดง
พิมพลักษณ์ชลบุรี : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558.
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
28
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ = Journal of social academic / [วารสาร]
พิมพลักษณ์เชียงราย : สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
29
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารอุตสาหกรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องเซนส์แอนด์ซีน
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา