Found: 195  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSNRU Journal of Science and Technology
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
17
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTCDC Outlook : จับกระแสอนาคตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ = TCDC Outlook : Creative Economy Prospects
ชื่อผู้แต่งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (tcdc)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC), 2560-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
18
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องกฤษฎีกาสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้มิโมโทปของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับเชื้อเลป...
ชื่อผู้แต่งรองเดช ตั้งตระการพงษ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกQR82.L44 ร183ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
20
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประมาณค่าจุดตรึงร่วมของเซตนับได้ของการส่งนอนเซลล์แบบนอนเอ็กซ์แพนซีฟในปริภูมิบานาคโดยไม่ใช้เงื่อนไ...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ มากชู
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกQA322.2 ป452ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
21
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประมาณค่าแบบหนืดชนิดใหม่ของจุดตรึงร่วมสำหรับกึ่งกลุ่มแบบไม่ขยายในปริภูมิบานาค = A new viscosity a...
ชื่อผู้แต่งระเบียน วังคีรี
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
22
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร / ครรชิต ทะ...
ชื่อผู้แต่งครรชิต ทะกอง
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกK230 ค153ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
23
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมการสืบค้นเพื่อค้นหาแผนการทดลองที่เหมาะสมที่สุด = Modifi...
ชื่อผู้แต่งจรัสศรี รุ่งรัตนาอุบล
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกQA76.9.A43 จ161dก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
24
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์สำหรับเป็นของที่ระลึกตามความพอใจของหน่วยงานราชการในจังหวัดเลย = Developmen...
ชื่อผู้แต่งไพโรจน์ บุตรเพ็ง
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
25
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการสร้างฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการของเสียภายในห้องปฏิบัติการ / ...
ชื่อผู้แต่งหนึ่งฤทัย สุวิทยาภรณ์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกTD195.H39 ห159ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
26
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ / วัชรพงศ์ แสงอ่อน
ชื่อผู้แต่งวัชรพงศ์ แสงอ่อน
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2552.
เลขเรียกTK5105.888 ว378ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
27
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพิมพ์สกรีน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
28
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ผลการยืมหนังสือของผู้ใช้บริการ ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลั...
ชื่อผู้แต่งพันธ์ดี ทับทิม
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกZ712 พ563ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
29
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาปาราสิตภายนอก (Ectoparasite) ของสัตว์เลี้ยงบริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการใช้กล้องจุ...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญศิริ นภีรงค์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550.
เลขเรียกINPROCESS
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
30
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาผลการวิเคราะห์ภาระงานอาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามเกณฑ์ ส...
ชื่อผู้แต่งนิษวัน วรานุสาสน์
พิมพลักษณ์[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2551.
เลขเรียกLB2833.4.T5 น695ก 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา