Found: 76  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
31
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายยูทูบของนักศึกษา สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...
ชื่อผู้แต่งกัญฐณา สุขแก้ว.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
32
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการศึกษาวัสดุแผ่นซับน้ำของเครื่องทำความเย็นแบบระเหยความชื้น : Study of Cooling Pad Materials of Evap...
ชื่อผู้แต่งบัญญัติ นิยมวาส.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
33
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการศึกษาสมบัติทางกลและโครงสร้างจุลภาคอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 กับอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็...
ชื่อผู้แต่งยงยุทธ ดุลยกุล.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
34
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการสร้างชุดทดลองเรื่องการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป้นส...
ชื่อผู้แต่งไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
35
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการอบแห้งยางพาราแผ่นด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอโมงค์ : Drying Sheet Rubber by Tunnel Sola...
ชื่อผู้แต่งวสันต์ จีนธาดา.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
36
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องอบในกระบวนการผลิตหนังปลากะพงแห้งด้วยไมโครเวฟร่วมกับลมร้อนสำหรับกลุ่ม เกาะยอ ที.เอ็ม....
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย ตันติวิวัทน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
37
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องอุ่นเลือดสำหรับการให้เลือดในห้องผ่าตัด : The design of blood warmers transfusion in ...
ชื่อผู้แต่งเสนอ สะอาด.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
38
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจจากประเพณีผีตาโขน : The costume designer man to insp...
ชื่อผู้แต่งพนิดา ประทิพทน.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
39
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายบุรุษโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมชิโนยูโรเปี้ยน บนถนนนางงาม จังวัดสงข...
ชื่อผู้แต่งจีราภา สุวรรณโณ.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
40
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีด้วยเทคนิคเปเปอร์มาร์เบิลลิ่ง (Paper marbling) โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื...
ชื่อผู้แต่งสุธิมา ปฏิรัตนัง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
41
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปปาร์ตี้แวร์เพื่อมูลค่าผ้าปาเต๊ะ : Women's Apparel Design party w...
ชื่อผู้แต่งขวัญธิดา พิกุลผล.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
42
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาลวดลายผ้าบาติก โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพวาดงานจิตรกรร...
ชื่อผู้แต่งกานดา โชติช่วง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
43
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าบาติกโดยได้รับแรงบันดาลใจจากมโนราห์ : Female ...
ชื่อผู้แต่งสุนิสา ชาปาน.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
44
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอสะพานพล : The Women's Costume Design to increase val...
ชื่อผู้แต่งนัญธิญา สว่างเพชร.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
45
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีสารทเดือนสิบ : The Women's Costume Design...
ชื่อผู้แต่งอนุชฎา ชูเกลี้ยง.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 2015.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา