Found: 18  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องAmarin baby kids = อมรินทร์เบบี้แอนด์คิดส์ / \ เจ้าของ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2561-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBOT พระสยาม magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องBOT พระสยาม magazine.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561-
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องCU Around จุฬาสัมพันธ์
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องFood Focus Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท บี มีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จำกัด, 2562-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องGo digital Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, 2561-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องGreat reform.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Great reform, 2561-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องThailand and the world economy.
พิมพลักษณ์Bangkok : Faculty of Economics, Thammasat University, 2018-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องข่าวคริสตจักร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สภาคริสตจักรในประเทศไทย, 2562-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
10
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารจับตามหาอำนาจ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2561-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องต่วย''ตูน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท พี.วาทิน พับลิเคชั่น จำกัด, 2561-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการบริหารและนวัตกรรมการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการเมืองและการเลือกตั้ง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง, 2561-
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารมานุษยวิทยา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2561-
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารวิจัยวัฒนธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2561-
เลขเรียกวส ก218ว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา