Found: 394  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพึ่งตนเองของวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านนาโพธิ์ ตำบลท่าแร้ง อำเภอ...
ชื่อผู้แต่งธวัชชัย พินิจใหม่
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
152
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน เกี่ยวกับการควบคุมการเผาว้สดุเหลือใช้ทางการเกษตร= The Public Participa...
ชื่อผู้แต่งตุลญา โรจน์ทังคำ
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
153
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายกำลังการผลิตโร...
ชื่อผู้แต่งมานิดา เฟื่องชูนุช
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
154
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการยังยั้งออกซิเดชันเเละไกลเคชันในโรคเบหวานโดยผักพื้นบ้านไทย = Inhibition of oxidation and glycation...
ชื่อผู้แต่งชมนาด สิงห์หันต์
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
155
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการยืดอายุการเก็บรักษาผลมะเขือเทศจากสารเคลือบผิวจากหัวบุกที่รับประทานได้ = The Storang-life Extended...
ชื่อผู้แต่งอโนดาษ์ รัชเวทย์
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
156
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในระบบสุขภาพไทยช่วงเวลา พ.ศ.2493-2539 ด้วยกรอบเศรษฐศาสตร์การเมือง = Inequa...
ชื่อผู้แต่งภาคภูมิ แสงกนกกุล
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
157
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ สำหรับผู้ประกอบกิจการขนส่งเอกชน กรณีศึกษา หจก.บุรีรัมย์พนมรุ้งขนส่ง...
ชื่อผู้แต่งศาสตร์ศิลป์ รสสุคนธ์สกุล
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
158
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนเชิงสิ่งแวดล้อมของมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในสวนยางพาราบริเวณพื้นที่ลาดช...
ชื่อผู้แต่งจรัณธร บุญญานุภาพ
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
159
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เชิงโครงข่ายบนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการขยายพื้นที่ให้บริการของหน่วยบริการการแพทย์ฉุ...
ชื่อผู้แต่งอิสรีย์ หงส์ศิริธรรม
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
160
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์เป้าหมายและวิเคราะห์งานสอนของเนื้อหาการเขียนสื่อความเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยสำหรับ...
ชื่อผู้แต่งสุภา พูนผล
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
161
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์และจัดทำฐานข้อมูลการฟื้นคืนสภาพจากภาวะน้ำท่วมของเมืองชุมแสงด้วยภูมิสารสนเทศ และ Web GIS ...
ชื่อผู้แต่งกรวรรณ วงษ์เมตตา
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
162
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตของการปลูกข้าวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลออนใต้ อำ...
ชื่อผู้แต่งพิกุล พงษ์กลาง
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
163
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษากระบวนการเรียนรู้การจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนของเกษตรกร= A Study into the Sustainable ...
ชื่อผู้แต่งสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
164
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนื...
ชื่อผู้แต่งเกรียงไกร ผาสุตะ
พิมพลักษณ์2564
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
165
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการศึกษาการส่งถ่ายยีน gus เข้าสู่ปทุมมากระถางด้วยเชื้อ Agrobacterium tumefaciens= A Study on Gus Gen...
ชื่อผู้แต่งวารุต อยู่คง
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา