Found: 394  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินความผิดปกติของโครโมโซมปลาดุกอุยที่รับสัมผัสโลหะหนักในสภาพทดลองเลี้ยงในน้ำและตะกอนดินจากเหม...
ชื่อผู้แต่งชื่อผู้เขียนบทความ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
122
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในโครงการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ในประเทศไทยและประเทศสกอตแลนด์ = Enviro...
ชื่อผู้แต่งสุชานัน หรรษอุดม
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
123
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยเเบบถูกหลักสุขาภิบาลในจังหวัดอุตรดิตถ์โดยใช้ร...
ชื่อผู้แต่งสุภาวดี น้อยน้ำใส
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
124
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการประเมินแผนแม่บทเพื่อกำหนดทิศทางแผนงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ= ...
ชื่อผู้แต่งศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
125
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของแรงงานข้ามขาติพม่าในประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร= Cross-Cul...
ชื่อผู้แต่งวาทินี บุญชะลักษี
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
126
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพคลังสินค้า ตามระเบียบวิธี DMAIC = Efficiency Improvement in the Inventory Base...
ชื่อผู้แต่งรัญชนา สินธวาลัย
พิมพลักษณ์2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
127
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของเจลอินูลินด้วยกระบวนการโฮโมจิไนซ์เซชั่นเพื่อใช้เป็นสารทดเเทนไขมันในผลิต...
ชื่อผู้แต่งศุรัฐนันท์ คงวรรณ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
128
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยน ประยุกต์ และสร้างสรรค์การแสดงโนราร่วมสมัยชุด "ไล่ล่า" / วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ
ชื่อผู้แต่งวนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
129
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการปรับโครงสร้างบุญประเพณี : เศรษฐกิจแบบศีลธรรมในสังคมชาวนาร่วมสมัยและการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมหลังชาวน...
ชื่อผู้แต่งณัฎฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
130
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กและเยาวชน = An Approach to Development to Law Con...
ชื่อผู้แต่งปพนธีร์ ธีระพันธ์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
131
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนากลยุทธ์ในการยกระดับสินค้าเชิงวัฒนธรรมให้เป็นเป็นแบรนด์ระดับโลก / จุฑามาศ แก้วพิจิตร, อัชกร...
ชื่อผู้แต่งจุฑามาศ แก้วพิจิตร
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
132
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิธีสอนภาษาอังกฤษโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา= The Development of...
ชื่อผู้แต่งสิตา ทายะติ
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
133
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการจัดการความรู็ที่มีผลต่อความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของนัก...
ชื่อผู้แต่งฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์
พิมพลักษณ์2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
134
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมภูเตาโปงบ้านบุ่งกุ่ม ตำบลนา...
ชื่อผู้แต่งพยุงพร ศรีจันทวงษ์
พิมพลักษณ์2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
135
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตครูด้านการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระกา...
ชื่อผู้แต่งจักรกฤษณ์ จันทะคุณ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา