Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องEnterprise IT Pro.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท สื่อสามร้อยหกสิบองศา จำกัด, 2559-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องEnterpriseITPro
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท วีบีที คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, 2559-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องHusology
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระราชูปถัมภ์, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องSNRU Journal of Science and Technology
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พิมพลักษณ์สกลนคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTaiwan Panorama = ไต้หวัน พาโนรามา [วารสาร]
พิมพลักษณ์ไต้หวัน : Taiwan Panorama, [2559]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลนิติ
ชื่อผู้แต่งสำนักกฎหมาย. สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารลายไทย [วารสาร]
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : ฝ่ายการนักศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องจุลสารเอเซียตะวันออก
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สถาบันเอเซียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2559-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
9
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องดำรงวิชาการ : วารสารรวมบทความทางวิชาการ คณะโบราณคดี = Damrong : Journal of the Faculty of Archaeolog...
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี ... มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัย, 2559- .
เลขเรียกLG395.M214 ม246
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
12
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสาร Labour
ชื่อผู้แต่งกระทรวงแรงงาน. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงแรงงาน, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี = Journal of management and development Ubon...
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2559-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
15
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ = Journal of Education Administration Kasetsart Unive...
ชื่อผู้แต่งคณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา