Found: 28  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องDTech : Thailand Defence Technology Journal / สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สถาบัน, 2563-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องLogistics Thailand.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทไอทีแอล เทรด มีเดีย, 2563-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
4
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องLogistics Time.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทแอลที อินทีเกรท, 2563.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
5
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องMe Style Home and Living.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัทธิ๊งค์แมกซ์, 2563-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
7
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องThaiprint Magazine = วารสารการพิมพ์ไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมการพิมพ์ไทย, 2563-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องTPA News = ข่าว ส.ส.ท.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2563-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2563-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
13
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการศึกษาไทย = OEC Journal / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ชื่อผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2563-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
14
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม = Thailand Journal of health Promotion and Environmental...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมอนามัย, 2563-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา