Found: 179  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
152
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารเบญจมบพิตรสัมพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
153
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารเอเชียตะวันออกและอาเซียนศึกษา = Journal of East Asian and ASEAN Studies.
พิมพลักษณ์กรุงเทพ : ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
154
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารโครงการหลวง = Royal Project Journal
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการหลวง, 2557-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
155
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารโรงพักเพื่อประชาชน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
156
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวารสารไทย = Thai journal
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [วารสาร/Serial] = Udon Thani Rajabhat University Acadecmic Journal
พิมพลักษณ์อุดรธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2556-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
158
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องศรีตรัง
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
159
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสมุนไพรธรรมชาติ
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
160
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสมุนไพรไทย
พิมพลักษณ์2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
161
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสารนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช,2514-
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
162
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสาส์นอิสลาม : Massage of Islam
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงเทพฯ : ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
163
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
164
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสิทธิมนุษยชน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
165
image
ประเภทสื่อ Serial
ชื่อเรื่องสุขศาลา.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา