Found: 14  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFuturation : เปลี่ยนปัจจุบัน ทันอนาคต / สันติธาร เสถียรไทย.
ชื่อผู้แต่งสันติธาร เสถียรไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียก303.4 ส583ฟ
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามั...
ชื่อผู้แต่งศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : ศูนย์, 2562.
เลขเรียกKPT3076 บ228 2562,WA32.JT3 ค74 2562,353.6 ศ813
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตัวอย่างร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / [ผู้เรีย...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ตู้แก้ว.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2562.
เลขเรียกKPT3075 ส239 2562,WA32.JT3 ส4ต 2562,353.6 ต397
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตั้งเป้าชัดวัดผลได้ด้วย OKRs = Measure what matters : OKRs / John Doerr ; เรียบเรียงโดย กิตติพัทธ์ จ...
ชื่อผู้แต่งดัวร์, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกHD30.28 .ด565 2562,658.4012 ด117ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปรัชญาทั่วไป / โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์.
ชื่อผู้แต่งโสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562
เลขเรียก190 ส8711ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพลวัตการกระจายอำนาจในประเทศไทย จาก พ.ศ. 2535-2561 / ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.
ชื่อผู้แต่งศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียก352.283 ศ4687พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 เมื่อหุ่นยนต์ครองโลก การศึกษาคือทางรอดเดียวของมนุษย์ / แทโฮ รยู ;ผู้แ...
ชื่อผู้แต่งรยู, แทโฮ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกLC 1087.4 ย471ย,371.33 ร151ย 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบยุติธรรมชุมชนในประเทศประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ / ถวิลวดี บุรีกุล.
ชื่อผู้แต่งถวิลวดี บุรีกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียก340.11 ถ1737ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อสารยุคดิจิทัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / มานะ ตรีรยาภิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งมานะ ตรีรยาภิวัฒน์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียก384 ม2511ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักคิดที่คนญี่ปุ่นพกไปทำงานทุกวัน / โคมิยะ คาสุโยชิ เขียน ; วีรวรรณ จารุโรจน์จินดา แปล.
ชื่อผู้แต่งคาสุโยชิ, โคมิยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, [2562].
เลขเรียกBF481 ค6ห 2562,153.42 ค954ห 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัคนีโหตรี / ชญาน์พิมพ์.
ชื่อผู้แต่งชญาน์พิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562.
เลขเรียกน ช111อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ / เจมส์ อาร์. โดตี ; นที สาครยุทธเดช, แปล.
ชื่อผู้แต่งโดตี, เจมส์ อาร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกBF410 ด93ร 2562,153.4 ด843ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่ม...
ชื่อผู้แต่งสมชาย ตู้แก้ว.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2562.
เลขเรียกKPT3130 ส239 2562,WA30 ส4น 2562,353.6 ส239น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา