Found: 60  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องBig data analytics เส้นทางสู่การพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร / วราภรณ์ พรหมวิอินทร์.
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ พรหมวิอินทร์.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562.
เลขเรียกQA76.9.B45 ว321 2562,005.7 ว321บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDesign Thinking : กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น / พีรดร แก้วลาย และ ขวัญ พงษ์หาญยุทธ
ชื่อผู้แต่งพีรดร แก้วลาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562
เลขเรียกHN700.55.C6 พ64 2562,307.14 พ37ด 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy little farm Vol.9 : สมุนไพรฝรั่ง / ศุภกิจ มีลาภ
ชื่อผู้แต่งศุภกิจ มีลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2562
เลขเรียกSB351.H5 ศ677m 2562,635 ศ677ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกฎหมาย 3 พ.ร.บ.พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียกKPT1572 ว6ส 2562,346 ว559พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์ฟักทองยักษ์ = The pumpkin plan / ไมค์ ไมชาโลวิค, เขียน ; วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา, แปล.
ชื่อผู้แต่งไมชาโลวิค, ไมค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วีเลิร์น, 2562.
เลขเรียกHB615 .ม926 2562,650.1 ม565ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบริหารความต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉินของโรงพยาบาล / ธีระ กลลดาเรือไกร
ชื่อผู้แต่งธีระ กลลดาเรือไกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562
เลขเรียกWX157 ธ6ก 2562,362.11 ธ661ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2562.
เลขเรียก519.538 ก399ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ / ภูมินทร์ บุตรอินทร์
ชื่อผู้แต่งภูมินทร์ บุตรอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
เลขเรียกKPT442 ภ7ก 2562,340.1 ภ668ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความหวังและความน่าจะเป็น : ฉากทัศน์พรรคการเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 / ณัชชาภัทร อมรกุล, อรร...
ชื่อผู้แต่งณัชชาภัทร อมรกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
เลขเรียกJQ1749.A795 ณ259 2562,324.2593 ณ261ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python / ศุภชัย สมพานิช
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2562
เลขเรียกQA76.73.P98 ศ684ค 2562,005.133 ศ684ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Visual Basic 2017 / ศุภชัย สมพานิช.
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สวัสดี ไอที, 2562.
เลขเรียกQA76.73.M53 ศ742ค 2562,005.133 ศ684ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา