Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFuturation : เปลี่ยนปัจจุบัน ทันอนาคต / สันติธาร เสถียรไทย.
ชื่อผู้แต่งสันติธาร เสถียรไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียก303.4 ส583ฟ
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy little farm Vol.9 : สมุนไพรฝรั่ง / ศุภกิจ มีลาภ
ชื่อผู้แต่งศุภกิจ มีลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2562
เลขเรียกSB351.H5 ศ677m 2562,635 ศ677ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียบเรียงโครงงาน = Information literacy for project writing / แววตา เตชาทวีว...
ชื่อผู้แต่งแววตา เตชาทวีวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
เลขเรียกZA3075 ว948 2562,บศ 025.524 ว948ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบมาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่มสำหรับประเทศไทย /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียกTA658.44 ก64 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีหมิ่นประมาท-ดูหมิ่น : หมิ่นประมาท ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพาก...
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.
เลขเรียกKPT 4147 ส46 2562,346.034 ส832ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775...
ชื่อผู้แต่งอำไพ ล่องลอย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2562.
เลขเรียกSH อ6ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.
ชื่อผู้แต่งอุดม รัฐอมฤต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียกKPT1672 อ785 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกดจุดสะท้อนเท้า : เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ / อำไพ ชัยชลทรัพย์, รุ่งฤดี ทองพลู.
ชื่อผู้แต่งอำไพ ชัยชลทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2562.
เลขเรียกRM อ6ค 2562,WB537 อ695ค 2562,615.8224 อ695ค 2562 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามั...
ชื่อผู้แต่งศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : ศูนย์, 2562.
เลขเรียกKPT3076 บ228 2562,WA32.JT3 ค74 2562,353.6 ศ813
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สมพานิช, บรรณาธิการ กิตินันท์ พลสวัสด...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2562.
เลขเรียก005.432 ศ833ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่อมะลิลา / วินิตา ดิถียนต์; แก้วเก้า [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งวินิตา ดิถียนต์ คุณหญิง 2492-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตั้งเป้าชัดวัดผลได้ด้วย OKRs = Measure what matters : OKRs / John Doerr ; เรียบเรียงโดย กิตติพัทธ์ จ...
ชื่อผู้แต่งดัวร์, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกHD30.28 .ด565 2562,658.4012 ด117ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทนายใหม่ ไปศาล (คู่มือว่าความ) ฉบับใช้ทำมาหากิน แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง / วชิรวิทย...
ชื่อผู้แต่งวชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส (1989), 2562.
เลขเรียกKPT1630 ว2ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา