Found: 24  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องFuturation : เปลี่ยนปัจจุบัน ทันอนาคต / สันติธาร เสถียรไทย.
ชื่อผู้แต่งสันติธาร เสถียรไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562.
เลขเรียก303.4 ส583ฟ
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีหมิ่นประมาท-ดูหมิ่น : หมิ่นประมาท ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพาก...
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.
เลขเรียกKPT 4147 ส46 2562,346.034 ส832ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.
ชื่อผู้แต่งอุดม รัฐอมฤต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียกKPT1672 อ785 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกดจุดสะท้อนเท้า : เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ / อำไพ ชัยชลทรัพย์, รุ่งฤดี ทองพลู.
ชื่อผู้แต่งอำไพ ชัยชลทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2562.
เลขเรียกRM อ6ค 2562,WB537 อ695ค 2562,615.8224 อ695ค 2562 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม / ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามั...
ชื่อผู้แต่งศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข.
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : ศูนย์, 2562.
เลขเรียกKPT3076 บ228 2562,WA32.JT3 ค74 2562,353.6 ศ813
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Android Studio ฉบับสมบูรณ์ / ศุภชัย สมพานิช, บรรณาธิการ กิตินันท์ พลสวัสด...
ชื่อผู้แต่งศุภชัย สมพานิช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซีฯ, 2562.
เลขเรียก005.432 ศ833ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่อมะลิลา / วินิตา ดิถียนต์; แก้วเก้า [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งวินิตา ดิถียนต์ คุณหญิง 2492-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องตั้งเป้าชัดวัดผลได้ด้วย OKRs = Measure what matters : OKRs / John Doerr ; เรียบเรียงโดย กิตติพัทธ์ จ...
ชื่อผู้แต่งดัวร์, จอห์น.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกHD30.28 .ด565 2562,658.4012 ด117ต 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำไม บริษัทที่เติบโตมาก ๆ ถึงใช้ระบบโลจิสติกส์ เป็นแกนหลักขับเคลื่อนธุรกิจ / สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล.
ชื่อผู้แต่งสุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เซเว่นดี บุ๊ค, 2562.
เลขเรียกHD38.5 ส854 2562,658.5 ส854ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์วิ...
ชื่อผู้แต่งวรพจน์ วิศรุตพิชญ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.
เลขเรียกKPT2720 ว4บ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์จีน = History of china / รงรอง วงศ์โอบอ้อม.
ชื่อผู้แต่งรงรอง วงศ์โอบอ้อม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2562.
เลขเรียกDS 733 ร115ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรหมยิหวา / นวตา.
ชื่อผู้แต่งนวตา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพรหมลิขิต รอมแพง.
ชื่อผู้แต่งรอมแพง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ แฮปปี้ บานานา 2562
เลขเรียก895.913 ร189พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับการเผยแพร่วัฒนธรรมในต่างประเทศ / ประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์.
ชื่อผู้แต่งประสิทธิ์ ฤทธาภิรมย์
พิมพลักษณ์สงขลา : พิมพการ, 2562
เลขเรียก390.09593 ป1711ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา