Found: 34  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & Farm Vol.16 : เครื่องแกงและพืชเครื่องเทศ / วืรัชญา จารุจารีต.
ชื่อผู้แต่งวิรัชญา จารุจารีต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกSB351.H5 ก451 2562,635 ว689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy little farm Vol.9 : สมุนไพรฝรั่ง / ศุภกิจ มีลาภ
ชื่อผู้แต่งศุภกิจ มีลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2562
เลขเรียกSB351.H5 ศ677m 2562,635 ศ677ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัญชา สรรพยาแห่งความหวัง / ส.สุทธิพันธ์
ชื่อผู้แต่งส.สุทธิพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2562
เลขเรียกRM666.C266 ส114 2562,QV766.5.C2 ส5ก 2562,615.321 ส114ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรู้สารสนเทศสำหรับการเรียบเรียงโครงงาน = Information literacy for project writing / แววตา เตชาทวีว...
ชื่อผู้แต่งแววตา เตชาทวีวรรณ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562.
เลขเรียกZA3075 ว948 2562,บศ 025.524 ว948ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2562.
เลขเรียก519.538 ก399ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบมาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่มสำหรับประเทศไทย /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียกTA658.44 ก64 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของประชากรพ่อแม่พันธุ์ปลากะรังเสือ (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775...
ชื่อผู้แต่งอำไพ ล่องลอย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2562.
เลขเรียกSH อ6ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.
ชื่อผู้แต่งอุดม รัฐอมฤต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียกKPT1672 อ785 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่อมะลิลา / วินิตา ดิถียนต์; แก้วเก้า [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งวินิตา ดิถียนต์ คุณหญิง 2492-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้ดอกนี้ = The Flower / แคทเธอรีน แมนส์ฟิลด์ ; ฐิติคมน์ ญาณสมบัติ...(และคนอื่น ๆ), แปล ; รำไพลดา...
ชื่อผู้แต่งแมนส์ฟิลด์, แคทเธอรีน
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2562
เลขเรียกHD58.8 ส583 2562,912.593 ก521ผ 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทนายใหม่ ไปศาล (คู่มือว่าความ) ฉบับใช้ทำมาหากิน แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดีในศาลด้วยตนเอง / วชิรวิทย...
ชื่อผู้แต่งวชิรวิทย์ อิสระนุสรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส (1989), 2562.
เลขเรียกKPT1630 ว2ท 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุ = Health and social innovations for aging populatio...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2562.
เลขเรียกWT100 น352 2562,613.0438 น352
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบันทึกคำบรรยายวิชากฎหมายปกครอง เรื่อง ข้อความคิดและหลักการพื้นฐานบางประการของกฎหมายปกครอง / วรพจน์วิ...
ชื่อผู้แต่งวรพจน์ วิศรุตพิชญ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.
เลขเรียกKPT2720 ว4บ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา