Found: 17  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องGarden & Farm Vol.16 : เครื่องแกงและพืชเครื่องเทศ / วืรัชญา จารุจารีต.
ชื่อผู้แต่งวิรัชญา จารุจารีต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกSB351.H5 ก451 2562,635 ว689ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องMy little farm Vol.9 : สมุนไพรฝรั่ง / ศุภกิจ มีลาภ
ชื่อผู้แต่งศุภกิจ มีลาภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2562
เลขเรียกSB351.H5 ศ677m 2562,635 ศ677ม 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกัญชา สรรพยาแห่งความหวัง / ส.สุทธิพันธ์
ชื่อผู้แต่งส.สุทธิพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2562
เลขเรียกRM666.C266 ส114 2562,QV766.5.C2 ส5ก 2562,615.321 ส114ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ด้วย AMOS / กัลยา วานิชย์บัญชา.
ชื่อผู้แต่งกัลยา วานิชย์บัญชา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2562.
เลขเรียก519.538 ก399ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.
ชื่อผู้แต่งอุดม รัฐอมฤต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียกKPT1672 อ785 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องช่อมะลิลา / วินิตา ดิถียนต์; แก้วเก้า [นามแฝง].
ชื่อผู้แต่งวินิตา ดิถียนต์ คุณหญิง 2492-
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อรุณ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องดอกไม้ดอกนี้ = The Flower / แคทเธอรีน แมนส์ฟิลด์ ; ฐิติคมน์ ญาณสมบัติ...(และคนอื่น ๆ), แปล ; รำไพลดา...
ชื่อผู้แต่งแมนส์ฟิลด์, แคทเธอรีน
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : กำมะหยี่, 2562
เลขเรียกHD58.8 ส583 2562,912.593 ก521ผ 2561
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปุ๋ยแบบไหน ต้นไม้งอกงาม / พจน์ อินทรนนท์, เขียน.
ชื่อผู้แต่งพจน์ อินทรนนท์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คอร์ฟังก์ชั่น, 2562.
เลขเรียกS633 พ23ป 2562,631.8 พ168ป 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราษฎรธิปไตย : การเมือง อำนาจ และทรงจำของ(คณะ)ราษฎร / ศรัญญู เทพสงเคราะห์
ชื่อผู้แต่งศรัญญู เทพสงเคราะห์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2562
เลขเรียกJQ1745 .ศ45 2562,959.3042 ศ159ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
..more
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมกับธรรมาภิบาล : วัฒนธรรมที่เป็นอุปสรรคและเอื้อให้เกิดการสร้างธรรมาภิบาล / โดย วันชัย วัฒนศัพ...
ชื่อผู้แต่งวันชัย วัฒนศัพท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
เลขเรียกJQ1745.A1 ว427 2562,351.593 ว426ว
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอัคนีโหตรี / ชญาน์พิมพ์.
ชื่อผู้แต่งชญาน์พิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2562.
เลขเรียกน ช111อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา