Found: 80  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
46
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมบทกวีกลางห่าปาบึก / ชัยวัฒน์ สีแก้ว, บุญเสริม แก้วพรหม, และสมใจ สมคิด, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : โรงพิมพ์ประยูรการพิมพ์, 2562.
เลขเรียกPL4206 ร54 2562,895.918 ร176 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สะตอดองในน้ำปรุงรสพร้อมบริโภค = The development of ...
ชื่อผู้แต่งจารุวรรณ มณีศรี.
พิมพลักษณ์ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2562.
เลขเรียกSB317.L43 จ64ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยแอปพลิเคชันสำหรับการให้คำแนะนำในการจัดการพฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของเยาวชน / ฤทัยช...
ชื่อผู้แต่งฤทัยชนนี สิทธิชัย.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ; เชียงใหม่ : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562.
เลขเรียกHV6773.15.C92 ฤ3ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเ...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : สำนักการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2562.
เลขเรียกKPT3534 ร64 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องล้มละลายพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562 : หลักกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. ล้มละลายฯ (แก้ไขปี 2562) พ.ร.บ. จัดตั...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียกKPT1942 ว6ล 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิ.อาญาพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562) / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, [2562].
เลขเรียกKPT4606.5 ว6ว 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องวิ.แพ่งพิสดาร ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562 : ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / โดย วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ...
ชื่อผู้แต่งวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
เลขเรียกKPT1710 ว6ว 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา (หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต) / วศิน อินทสระ.
ชื่อผู้แต่งวศิน อินทสระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ชมรมกัลยาณธรรม, 2562.
เลขเรียกBQ4398 ว5ศ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องศึกษาการเจริญเติบโตและต้นทุนค่าอาหารของปลากดขี้ลิง Hexanematichthys sagor (Hamilton, 1822) ที่เลี้ยง...
ชื่อผู้แต่งกฤษณะ จันทร์ปรางค์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, 2562.
เลขเรียกSH ก4ศ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับสำคัญที่มีผลกระทบกับธุรกิจปี 2562 และประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้อง / ส...
ชื่อผู้แต่งสมชาย เลิศภิรมย์สุข.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2562.
เลขเรียกHF5681.B2 ส4ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสรุปย่อหลักกฎหมายการบังคับคดี / โดย วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ.
ชื่อผู้แต่งวิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2562.
เลขเรียกKPT1896 ว6ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสายลับราสพ์เบอร์รี่ / Joanne Fluke ; วรรณธนา วงษ์ฉัตร แปล.
ชื่อผู้แต่งฟลุค, โจแอนน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ลองดู, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสื่อแวดล้อม นิเวศสื่อที่ดีเพื่อส่งเสริมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ / ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, การดา ร่วมพ...
ชื่อผู้แต่งชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, 2562.
เลขเรียกP92.T5 ช3ส 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา