Found: 345  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
286
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัจจุบันและปัญหาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาในจังหวัดนครนายก : The condition and proble...
ชื่อผู้แต่งทิศนา สุ่มมาตย์.
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2555
เลขเรียกวน 370.711 ท194ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
287
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพและปัญหาการดำเนินงาน ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาค...
ชื่อผู้แต่งอมรรัตน์ ขุราษี.
พิมพลักษณ์ร้อยเอ็ด: มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, 2557
เลขเรียกวน 371.07 อ149ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
288
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพแวดล้อมทางกายภาพและการเจ็บป่วยของนักศึกษาที่พักในหอพักเอกชน : PHYSICAL ENVIRONMENT AND STUDENTS...
ชื่อผู้แต่งมลฤดี กุลกิจ.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
เลขเรียกวน 378.198 ม29ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
289
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรไทยต้านจุลินทรีย์ / ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัยและสุกัลญา หลีแจ้.
ชื่อผู้แต่งศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกLA1221 ธ379ก 2560,615.321 ศ46ส 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
..more
290
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสร้างโมบายแอพลิเคชั่นด้วย Ionic 3/ เอกสิทธิ์ ศรีสุขะ.
ชื่อผู้แต่งเอกสิทธิ์ ศรีสุขะ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอเชีย ดิจิตอลการพิมพ์, 2561
เลขเรียก005.44 อ297ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
291
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสัมประสิทธิ์จลนพลศาสตร์การย่อยสลสยทางชีวภาพของน้ำเสียโรงพยาบาล : Biodegradation kinetic coefficcient...
ชื่อผู้แต่งธราธร เจียมวิทยศรีกุล.
พิมพลักษณ์ขอนแก่น: มหวิทยาลัยขอนแก่น, 2557
เลขเรียกวน 628.72 ธ43ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
292
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/ ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ดอกห...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ดอกหญ้าวิชาการ, 2548
เลขเรียก546 ส268
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
293
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสุดยอดวิชามาร คณิตศาสตร์ ม.5 เทอม 1/ ทรงชอบ วัฒนจินดา.
ชื่อผู้แต่งทรงชอบ วัฒนจินดา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: จีเนียส แมทส์, 254-
เลขเรียก510 ท115ส5 ล.1
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
294
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูชอบกินผัก: I like to eat vegetables/ หัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล.
ชื่อผู้แต่งกัญญาณัฐ กรีประเสริฐกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: เอ็มไอเอส, 255?
เลขเรียกด ก249ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
295
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูชอบสัตว์น่ารัก: I Like cute animals
ชื่อผู้แต่งเอ็มไอเอส
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2560
เลขเรียกด หน18
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
296
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูผิดกลัวผี/ ลำพู แสงลภ
ชื่อผู้แต่งลำพู แสงลภ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, มปป.
เลขเรียกด ล42ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
297
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูรักความเป็นไทย/ สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ.
ชื่อผู้แต่งสุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกด ส331นค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
298
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูรักเรียน/ สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ.
ชื่อผู้แต่งสุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกด ส331นร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
299
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหนูรู้จักกตัญญู/ สุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ.
ชื่อผู้แต่งสุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559
เลขเรียกด ส331น
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
300
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา: หลักวิ.อาญา/ สุจิต ปัญญาพฤกษ์.
ชื่อผู้แต่งสุจิต ปัญญาพฤกษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: มิตรสัมพันธ์กราฟฟิก, 255?
เลขเรียก347.05 ส327ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา