Found: 395  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของวัดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศาสนา / พุทธรักษ์ ปราบนอก
ชื่อผู้แต่งพุทธรักษ์ ปราบนอก
พิมพลักษณ์ขอนแก่น : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562.
เลขเรียกวจ BQ6336 พ833,294.3435 พ833ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการสอบบัญชี / สมพงษ์ พรอุปถัมภ์.
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ พรอุปถัมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกHF5667 ส263 2562,657.45 ส263ก 2562 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบมาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่มสำหรับประเทศไทย /...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียกTA658.44 ก64 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก = Design of timber and steel structures / ทนงศักดิ์ อิ่มใจ.
ชื่อผู้แต่งทนงศักดิ์ อิ่มใจ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2562.
เลขเรียกTA419 ท325อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก = Timber and steel design / กวี หวังนิเวศน์กุล.
ชื่อผู้แต่งกวี หวังนิเวศน์กุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกTA658 ก325ก,624.18 ก325ก 2562
ห้องสมุดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนบทความออนไลน์สร้างรายได้หลักล้าน สุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์.
ชื่อผู้แต่งสุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
พิมพลักษณ์ฉะเชิงเทรา อินเทรนด์ 2562
เลขเรียกHF5415.1265 ส831,070.57973 ส831ข 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
..more
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วย Python สำหรับผู้เริ่มต้น / บัญชา ปะสีละเตสัง
ชื่อผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562.
เลขเรียกQA76.73.P98 บ253,005.133 บ253ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนครพนม
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับภาครัฐ เวอร์ชั่น 1.1 (มกราคม พ.ศ. 2562) [electronic resource] : Blockch...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล (องค์การมหาชน), 2562.
เลขเรียกHG1710 ก64 2562eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ / ภูมินทร์ บุตรอินทร์
ชื่อผู้แต่งภูมินทร์ บุตรอินทร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
เลขเรียกKPT442 ภ7ก 2562,340.1 ภ668ก 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกาลครั้งหนึ่ง รักของเรา = Fleet of time / เขียน จิ่วเย่หุย ; แปล ทวนนที.
ชื่อผู้แต่งจิ่วเย่หุย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2562.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำเนิดพรหมจารี : กรณีศึกษานิทานเวียดนามเรื่อง “เสาะเสื่อ” และนิทานไทยเรื่อง “ท้าวเต่า”/ Truong Thi H...
ชื่อผู้แต่งหั่ง เจือง ถิ
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์, 2562.
เลขเรียกGR312 จ8ก 2562,398.20597 ห212ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องข่าวสั้นและบทความ CYBER THREATS 2018 [electronic resource] / โดย ThaiCERT ; เรียบเรียงโดย สุรางคณา ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ไทยเซิร์ต), 2562.
เลขเรียกHV6773 ข65 2562eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคดีหมิ่นประมาท-ดูหมิ่น : หมิ่นประมาท ดูหมิ่นพระมหากษัตริย์ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพาก...
ชื่อผู้แต่งสุพิศ ปราณีตพลกรัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2562.
เลขเรียกKPT 4147 ส46 2562,346.034 ส832ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคน กับ Ai โอกาสและความเสียง / พอล อาร์ ดอร์เฮอร์ตี้ และ เอช เจมส์ วิลสัน ; ขุนทอง ลอเสรีวานิช แปลและ...
ชื่อผู้แต่งดอร์เฮอร์ตี้, พอล อาร์
พิมพลักษณ์กรุงเทพมหานคร : บุ๊ค ด็อท คอม, 2562
เลขเรียกT 173.8 ด19 2562,629.892 ด1975ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
..more
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคน-สังคม-ดิจิทัล [electronic resource] : รวมบทความคัดสรรจากการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 1...
ชื่อผู้แต่งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร, 2560.
เลขเรียกHM851 ม63 2562eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา