Found: 395  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน / อุดม รัฐอมฤต.
ชื่อผู้แต่งอุดม รัฐอมฤต.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
เลขเรียกKPT1672 อ785 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน / มานิตย์ จุมปา.
ชื่อผู้แต่งมานิตย์ จุมปา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกKPT640 ม6ค 2562,346.04 ม453ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
..more
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกดจุดสะท้อนเท้า : เพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ / อำไพ ชัยชลทรัพย์, รุ่งฤดี ทองพลู.
ชื่อผู้แต่งอำไพ ชัยชลทรัพย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2562.
เลขเรียกRM อ6ค 2562,WB537 อ695ค 2562,615.8224 อ695ค 2562 23
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา [จุลสาร] / สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2562.
เลขเรียกLB ศ6ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการ การผลิตกาแฟอะราบิกา [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] = Arabica coffee / สถาบันวิจัยพืชสวน กร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร, 2562.
เลขเรียกSB608.C6 ค947 2562eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดการผลิตกาแฟโรบัสตา [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] = Robusta coffee / เรียบเรียงโดย ปานหทัย นพช...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร, 2562.
เลขเรียกSB608.C6 ค94 2562eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นวิศวกรรม [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] / ฉลองชัย ธีวสุทรสกุล.
ชื่อผู้แต่งฉลองชัย ธีวสุทรสกุล.
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562.
เลขเรียกQ182.3 ฉ45ค 2562eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการจำแนกรูปพรรณช้างป่า [หนังสืออิเล็กทรอนิกส์] / วุฒินันท์ พวงสาย.
ชื่อผู้แต่งวุฒินันท์ พวงสาย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562.
เลขเรียกSF401.E3 ว73ค 2562eb
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรม สำหรับบรรณารักษ์และห้องสมุด [จุลสาร] / กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพาณิชย์. กรมทรัพย์สินทางปัญญา
พิมพลักษณ์นนทบุรี : กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์, 2562.
เลขเรียกK พ6ค 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา