Found: 109  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
47
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องติดปีกความคิด Hipps 13 ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เล่ม 3 / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2561.
เลขเรียก351.1 ส228ต 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
48
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถุงยางอนามัยกับการดำเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย / นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ.
ชื่อผู้แต่งนิวัตร สุวรรณพัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555.
เลขเรียก613.95 น37ถ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
49
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทำเนียบนามแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (โบราณสถานในจังหวัดสงขลา ปัตตาน...
ชื่อผู้แต่งกรมศิลปากร
พิมพลักษณ์สงขลา : สำนักศิลปากรที่ 13 กรมศิลปากร, [2555]
เลขเรียกDS567.85 ก-ท,อ 915.938 พ43ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
50
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องทีเด็ด พิชิตใบอนุญาตว่าความ.
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา โพธิสาขา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ:เดิอนตุลา 2558.
เลขเรียก340 ก279ท 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
51
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมจักรปราบมาร / พระมหาธีรยุทธ์ เกษตรสุนทร.
ชื่อผู้แต่งพระมหาธีรยุทธ์ เกษตรสุนทร.
พิมพลักษณ์ภูเก็ต : เวิลด์ออฟเซ็ท พริ้นติ้ง, 2555.
เลขเรียก294.3823 พ1711ธ 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
52
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบทางสังคม / สมศักดิ์ สามัคคีธรรม
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ สามัคคีธรรม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561
เลขเรียกJF1358.T5 ส45 2561,351.593 ส168ธ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
53
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนักสืบแรร์ไอเท็ม / เจนน์ แม็คคินเลย์ ผู้เขียน, วรรธนา วงษ์ฉัตร ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่งเจนน์ แม็คคินเลย์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : Longdo, 2563.
เลขเรียกรส จ255ป 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
54
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี: กระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม/ มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งมิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ที.เค.พริ้นติ้ง, 2551.
เลขเรียกWA540 น199 2551,302.23 ม232น 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
55
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบทละครเรื่อง รามเกียรติ์ / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย.
ชื่อผู้แต่งพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, 2558.
เลขเรียก895.911 พ444บ 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
..more
56
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประชันกลอนสดครั้งที่ 17 : 80 พระชนมพรรษา มหามงคล / ม.ร.ว. อรฉัตร ซองทอง...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งอรฉัตร ซองทอง ม.ร.อ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ม.ป.ป.
เลขเรียก895.911 อ19ป ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
57
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องประสิทธิภาพของสารดูดซับความชื้นจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร = Efficiency of adsorbent from agricultur...
ชื่อผู้แต่งนาวัร ยูโซ๊ะ.
พิมพลักษณ์ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2555.
เลขเรียกวจ631.87 น224ป 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
58
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบ...
ชื่อผู้แต่งประทุม พิพัฒน์วรสกุล.
พิมพลักษณ์2550.
เลขเรียกThesis 362.12 ป171ป 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
59
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรม บาลี - สันสกฤต - ไทย - อังกฤษ อ - อปฺปิติกร / ฉลาด บุญลอย, เสฐียร พันธรงษีและ พระมหาประย...
ชื่อผู้แต่งฉลาด บุญลอย.
พิมพลักษณ์พระนคร : แพร่พิทยา, [25...?]
เลขเรียกอ 491.339591 ฉ172พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
60
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพจนานุกรมศัพท์ แพทย์ อังกฤษ - ไทย / ราชบัณฑิตยสถาน.
ชื่อผู้แต่งราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, [25...?]
เลขเรียกอ 610.3 ร221พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา