Found: 109  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพระบวรราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว / อรุณ สันธนาภรณ...
ชื่อผู้แต่งอรุณ สันธนาภรณ์.
เลขเรียกบ อ174พ 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพฤติกรรมการใช้บริการการนวดไทยของประชาชนในเขตอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่/ วนิดา กสิคุณ.
ชื่อผู้แต่งวนิดา กสิคุณ.
พิมพลักษณ์ยะลา : วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร, 2553.
เลขเรียกปศ615.82 ว153พ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพัฒนาองค์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKRs / นภดล ร่มโพธิ์.
ชื่อผู้แต่งนภดล ร่มโพธิ์.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : เอ็นพี อินเทลลิเจนซ์, 2561.
เลขเรียกHD58.9 น191พ 2561/3,658.4012 น16พ 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
..more
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องพันธุศาสตร์ระดับเซลล์ = Cytogenetics / อลงกลด แทนออมทอง, กฤษณ์ ปิ่นทอง, อิสสระ ปะทะวัง.
ชื่อผู้แต่งอลงกลด แทนออมทอง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
เลขเรียกQH441.5 อ423พ,576.5 อ423พ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
..more
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับการเจรจาต่อรอง / ปัทมา กิตติถาวร.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, ม.ป.ป.
เลขเรียก425 ป241ภ ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษาไทยธุรกิจ / จิระภพ สุคันธ์กาญจน์.
ชื่อผู้แต่งจิระภพ สุคันธ์กาญจน์.
พิมพลักษณ์ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, [ม.ป.ป.].
เลขเรียก495.918 จ237ภ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สกล ลีโนทัย ; [บรรณาธิการ อรทัย ก๊กผล, อติ...
ชื่อผู้แต่งสกล ลีโนทัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2563.
เลขเรียกHJ4396.55 ส117 2563,336.22 ส116ภ 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องยะลา บ้านเกิด เมืองนอน / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป.
เลขเรียกบ ส225ย ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2562 เล่ม 2 / สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พี. เพรส, 2563.
เลขเรียก342.593 ศ364ร 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดเว็บไซต์ปี 2000/ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ
ชื่อผู้แต่งเมเจอร์ซีนีเพล็กซ
เลขเรียกบ ม17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องระบบและกลไกการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย / ปัทมา สูบกำปัง.
ชื่อผู้แต่งปัทมา สูบกำปัง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2562.
เลขเรียก342.593 ป533ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรักภาษาไทยจึงได้เขียน ฝากไว้กับแผ่นดินชายแดนใต้ / นพดล ทัศวา.
ชื่อผู้แต่งนพดล ทัศวา.
พิมพลักษณ์ยะลา : สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่12, 25??.
เลขเรียก495.91 ม15ร 25??
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องราชสำนักสยาม / ประยุทธ สิทธิพันธ์.
ชื่อผู้แต่งประยุทธ สิทธิพันธ์.
พิมพลักษณ์1 เล่ม : ภาพประกอบสี ; 25 ซม.
เลขเรียกอ 959.3072 ป176ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยรูปแบบการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ : Lifestyle of Elderly...
ชื่อผู้แต่งภัทรา สุขะสุคนธ์.
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี , 2562.
เลขเรียกวจ.305.26 ภ367ร 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 / กระทรวงพลังงาน.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงพลังงาน.
เลขเรียกรป ก171ร 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา