Found: 108  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
91
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหลักและทฤษฎีกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง / วรรณชัย บุญบำรุง.
ชื่อผู้แต่งวรรณชัย บุญบำรุง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2553.
เลขเรียก347.05 ว11ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
92
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ : เตรียมพร้อมที่จะไป ข้อมูลในทางปฎิบัติสำหรับการพำนักและศึกษาในสหรัฐ/ สำ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
93
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ เล่ม1: การศึกษาปริญญาตรี/ สำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงก...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
94
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ เล่ม2: บัณฑิตศึกษาและการศึกษาทางวิชาชีพและการวิจัย/ สำนักงานกิจการด้านกา...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
95
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องหากคุณต้องการไปศึกษาในสหรัฐ เล่ม3: การศึกษาระยะสั้น หลักสูตรภาษาอังกฤษ การศึกษาทางไกล และการรับรองวิ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานกิจการด้านการศึกษาและวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ
พิมพลักษณ์ม.ป.ท: ม.ป.พ. ม.ป.ป
เลขเรียก370.972 ส691ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
96
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันดินส่วนละลายเมทิลีนคลอไรด์จากน้ำส้มควันไม้ไม้ยางพารา = Chemical Composition...
ชื่อผู้แต่งอัชมาน อาแด.
พิมพลักษณ์ยะลา; มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, 2553.
เลขเรียกวจ 633.89 อ212อ 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
97
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอานีส เป็นหัด / เทอดพงศ์ ทองศรีราช.
ชื่อผู้แต่งเทอดพงศ์ ทองศรีราช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แปลน พริ้นท์ติ้ง, 2562.
เลขเรียก398.2 ท259อ 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
98
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเฉลยแบบฝึกหัดแคลคูลัส 1 / โดย โสภาพรรณ ทิพย์โยธา...[และคนอื่นๆ]
ชื่อผู้แต่งโสภาพรรณ ทิพย์โยธา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2526
เลขเรียก515.076 ส984ฉ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
99
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเด็กน้อยผู้เมตตา / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
100
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเมืองเบตง ตำนานประวัติศาสตร์/ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.
ชื่อผู้แต่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา.
พิมพลักษณ์ม.ป.ป.
เลขเรียกบ อ12ม ม.ป.ป.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
101
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องสั้น ของคนไม่คิดสั้น / ดังตฤณ.
ชื่อผู้แต่งดังตฤณ.
พิมพลักษณ์ม.ป.พ.
เลขเรียกร.ส. ด215ร 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
102
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเรื่องเล่าความสำเร็จการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมย้อมรอย / วนิดา บุญนาคค้า,ฤทธิรงค์ ว...
ชื่อผู้แต่งวนิดา บุญนาคค้า.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 25??.
เลขเรียก158 ว17ร 25??
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
103
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแตงกวาขาดวินัย / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
104
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวคิดที่ปรากฏอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย / ปพนธีร์ ธีระพันธ์
ชื่อผู้แต่งปพนธีร์ ธีระพันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2563
เลขเรียกHV9202.55.A5 ป33 2563,345.05 ป15ก 2563
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
105
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแป้งจอมประหยัด / ภาณี เทสินทโชติ.
ชื่อผู้แต่งภาณี เทสินทโชติ.
พิมพลักษณ์ชลบุรี ฟิวเจอร์เทคโนโลยี ม.ป.ป
เลขเรียกE ภ223 ม.ป.ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา