Found: 16,372  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
15,811
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดั...
ชื่อผู้แต่งบัญชา แสนทวี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ วัฒนาพานิช, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก507.12 บ113บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15,812
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา...
ชื่อผู้แต่งเชาวลิต ภูมิภาค
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก372.37 ช517ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15,813
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เพชรพัชรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก372.83 พ384บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15,814
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เพชรพัชรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก372.83 พ384บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15,815
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เพชรพัชรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก372.83 พ384บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15,816
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6 เล่ม 2 ชั้นมัธยมศึ...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เพชรพัชรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [2552?]
เลขเรียก372.83 พ384บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15,817
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เพชรพัชรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก330.0712 พ384บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15,818
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เพชรพัชรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก330.0712 พ384บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15,819
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสน...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เพชรพัชรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก330.0712 พ384บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15,820
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน เศรษฐศาสตร์ ม.4-6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ...
ชื่อผู้แต่งพิษณุ เพชรพัชรกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, [2552?]
เลขเรียก330.0712 พ384บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15,821
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ / พรทิพย์ แฟงสุด.
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ แฟงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2543.
เลขเรียก370 พ 17 ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
15,822
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะการเขียน สะกดคำ ภาษาไทย ม.3 / พรทิพย์ แฟงสุด.
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ แฟงสุด.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2533.
เลขเรียก495.91 พ 17 ม
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
15,823
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.1 / สมพร อ่อนน้อมและคณะ
ชื่อผู้แต่งสมพร อ่อนน้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิพม์วัฒนาพานิช, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก372.84 ส166บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15,824
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.2 / สมพร อ่อนน้อมและคณะ
ชื่อผู้แต่งสมพร อ่อนน้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิพม์วัฒนาพานิช, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก372.84 ส166บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15,825
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐาน พระพุทธศาสนา ป.3 / สมพร อ่อนน้อม, ประจวบ ตรีภักดิ์
ชื่อผู้แต่งสมพร อ่อนน้อม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิพม์วัฒนาพานิช, [ม.ป.ป.]
เลขเรียก372.84 ส166บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา