Found: 6  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกำหนดการและบทคัดย่อพะเยาวิจัย 17-18 มกราคม 2556 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะ...
ชื่อผู้แต่งการประชุมทางวิชาการ"พะเยาวิจัย" (ครั้งที่ 2 : 2556 : พะเยา)
พิมพลักษณ์พะเยา : มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียกQ179.9 ก475 2556,ว011.54 ก219
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องบรรณานุกรมประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในประเทศไทย : ในรอบครึ่งทศวรรษ (พ.ศ. 2550-2555) / [บรรณาธิการ พลับพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2556.
เลขเรียกZ3236.A6 บ165 2550-55,อ 959.3 ธ115บ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
..more
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอ่านเขา อ่านเรา : 14 บทความส่งเสริมการอ่าน จากผู้เชี่ยวชาญ 10 ประเทศ / วัฒนชัย วินิจจะกูล บรรณาธิก...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2556
เลขเรียกZ1003 อ622,028 อ623
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียกZ1037.A1 น927,028 นอ927
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา