Found: 30,205  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
61
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง/โครงการสัมมนาการตรวจสอบ การดัดแปลง การเสริมกำลังโครงสร้าง อย่างปลอดภัยและถูกวิธี วิศวกรรมสถานแห่งปร...
ชื่อผู้แต่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
62
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง007 Skyfall [video recording]= พลิกรหัสพิฆาตพยัคฆ์ร้าย 007.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: บริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
63
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง081 ยมฑูตสายด่วน / เรื่อง/ภาพ : เกี๊ยวซ่าดิบ.
ชื่อผู้แต่งเกี๊ยวซ่าดิบ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พูนิก้า, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
64
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556)
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
65
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ดัชนีสุขภาพคนไทย (2546, 2548-2556) / จริยาภรณ์ กระบวนแสง ; โครงการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย ...
ชื่อผู้แต่งจริยาภรณ์ กระบวนแสง
พิมพลักษณ์นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
เลขเรียกRA427.8 จ167,ส.ร. WA 100 ห1531,อ 613.03 จ167ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
..more
66
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ นวัตกรรมหลักสูตรและการสอน / คณะกรรมการสาขาหลักสูตรและการสอน.
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2556.
เลขเรียก371.3 ห111 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
67
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช : 15 สิงหาคม 2556 / ศาลปกครองนครศรีธรรมราช.
ชื่อผู้แต่งศาลปกครองนครศรีธรรมราช.
พิมพลักษณ์นครศรีะรรมราช : ศาลปกครองนครศรีธรรมราช, 2548.
เลขเรียก342.0664 ศ275ส 2548
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
68
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษกระทรวงวัฒนธรรม : ทุนวัฒนธรรมนำสังคมและเศรษฐกิจ / กระทรวงวัฒนธรรม.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงวัฒนธรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2556.
เลขเรียกHM101 .ว634 2554
ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
69
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน / คณะกรรมการสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช...
พิมพลักษณ์สุรินทร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2556
เลขเรียก375 ห141ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
70
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษนวัตกรรมหลักสูตรและการสอน [text] / คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
พิมพลักษณ์สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2556
เลขเรียก375 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
71
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษพัฒนศึกษา ศิลปากร : หนังสือที่ระลึก 1 ทศวรรษพัฒนศึกษา ศิลปากร 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 / จัดท...
พิมพลักษณ์[นครปฐม : สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร], 2556.
เลขเรียก378.103 ห159 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
72
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ Set awards 2013 : the era of growth / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
ชื่อผู้แต่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556.
เลขเรียกHG 4523 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
73
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 นาที แนะวิธีแก้ปัญหาการเรียน / ครูแว่น.
ชื่อผู้แต่งครูแว่น.
พิมพลักษณ์กรุงทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2556.
เลขเรียก371.3028 ค167ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
74
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 พระอาจารย์ 9 มารร้าย ปิดอบายใน 1 พรรษา / วีริศ อุโฆษผล สัมภาษณ์และเรียบเรียง
ชื่อผู้แต่งวีริศ อุโฆษผล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2556.
เลขเรียกBQ4570.L5 ว854 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
75
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง1 ล้านถ้อยคำดีๆ ที่มากกว่ากำลังใจ / ปราย โสภาศิริ
ชื่อผู้แต่งปราย โสภาศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นานาสำนักพิมพ์, 2556.
เลขเรียก158.1 ป172ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา