Found: 374  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / พิทยา บวรวัฒนา.
ชื่อผู้แต่งพิทยา บวรวัฒนา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [253-].
เลขเรียกS293 พ6ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระท้อน / กองบรรณาธิการเฉพาะกิจฐานเกษตรกรรม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐานเกษตรกรรม, [253-].
เลขเรียกSB379.S2 ก5ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกระบวนการและจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการผลิตอาหารหมัก / ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์และสุกฤตา ปุณยอุปพัทธ์...
ชื่อผู้แต่งประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560.
เลขเรียกTP371.44 ป46 2560,664.086 ป1711ก 2560
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
..more
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์ / ก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์, ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์.
ชื่อผู้แต่งก่องกัญจน์ ภัทรากาญจน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตพระนครเหนือ, [253-].
เลขเรียกQA805 ก5ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลศาสตร์ของวัสดุ = Mechanics of materials / สมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์.
ชื่อผู้แต่งสมโพธิ์ วิวิธเกยูรวงศ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, [253-].
เลขเรียกTA405 ส4ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกล้วยไม้ / มาลินี อนุพันธ์สกุล.
ชื่อผู้แต่งมาลินี อนุพันธ์สกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเกษตรชุมชน, [253-].
เลขเรียกSB409.O64 ม6ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการข่าวและบรรรณาธิกรณ์ / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530-2544.
เลขเรียก070.41 ก459
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการควบคุมอาการปวดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว : คู่มือ / ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี.
ชื่อผู้แต่งศูนย์มะเร็ง ลพบุรี.
พิมพลักษณ์[ม.ป.ป.].
เลขเรียกบ ศ245ค [ม.ป.ป.]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการค้าหญิง : จากแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนสู่การปฏิบัติ / เขียนโดย Batis Centre for Women ประเทศฟิลิปป...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ผู้หญิง มูลนิธิผู้หญิง, 2543
เลขเรียกHQ242.55.A5 ก64 2543
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการโรงเรียนประถมศึกษา / สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
ชื่อผู้แต่งสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดหมู่และทำบัตรรายการเบื้อองต้น / พัชรา ศีลรักษา.
ชื่อผู้แต่งพัชรา ศีลรักษา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2525.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ : แนวคิดด้านอาชีวอนามัย / ชุลีพร หีตอักษร.
ชื่อผู้แต่งชุลีพร หีตอักษร.
พิมพลักษณ์สุราษฎร์ธานี : อุดมลาภ, 2562.
เลขเรียกWA400 ช7 2562
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทปรปรูปรัฐวิสาหกิจไทย / ทินทวัฒน์ บรมาพันท์.
ชื่อผู้แต่งทินทวัฒน์ บรมาพันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญญูชน ,2550.
เลขเรียก352.2 น155ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการทปรรูปรัฐกิสาหกิจไทย / นันทวัฒน์ บรมาพันท์.
ชื่อผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมาพันท์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิญณูชน ,2550.
เลขเรียก352.2 น115ก 2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา