Found: 15,825  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
15,496
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการศึกษาแนวทางเปิดเสรีการค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่นและไทย-สหรัฐฯ ปีโตรเคมีและพลาสติก สิ่งทอและเครื...
ชื่อผู้แต่งสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบัน , 2548.
เลขเรียกHF3800.55
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15,497
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการการสำรวจการรับรู้และความเข้าใจด้านการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของเจ้าหน้าท...
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ศูนย์วิจัยเพื่อต่อต้านการทุจริต ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำนักงาน ป.ป.ช., 2561.
เลขเรียกว. 353.46 ค872 2561
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
15,498
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา / สำนักงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, 25-
เลขเรียก923.2593 ส636ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15,499
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพระรามที่ 3/
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา ระติสุนทร
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ, 2538.
เลขเรียก625.7 ก298ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15,500
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างทางด่วนขั้นที่ 3 บางนา - บางพลี - บางปะกง/ กานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์ และคนอื่น ๆ
ชื่อผู้แต่งกานต์ เฉลิมวงศ์พันธ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แผนกวิชาช่างโยธา คณะวิชาช่างโยธา สรม., 2539.
เลขเรียก625.7 ก225ค 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15,501
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 37 สายบางบัวทอง-บางขุนเทียน ตอน 1 ทางคู่ขนาน 2 ข้าง ระหว่าง กม. ...
ชื่อผู้แต่งกฤษฎา เร่งขวนขวาย
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : คณะวิชาช่างโยธา สถาบันเทคโนดลยีราชมงคล , 2540.
เลขเรียก625.7 ก298ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15,502
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3344-อ.บางพลี (เทพารักษ์)/
ชื่อผู้แต่งเกษราภรณ์ พุทธารักษ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพ ฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ, 2539.
เลขเรียก625.7 ก258คก 2539
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15,503
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี-ปากท่อ/ กาญจนา ดอกบานเย็น
ชื่อผู้แต่งกาญจนา ดอกบานเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ , 2540.
เลขเรียก625.7 ก223ค 2540
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15,504
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานกรุงเทพฯ(งานดึงลวด อัดแรง)/ คมชาย พรปัญจะ,ธนากร บุ...
ชื่อผู้แต่งคมชาย พรปัญจะ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2541
เลขเรียก624.252 ค16ค 2541
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
15,505
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียตริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...
ชื่อผู้แต่งสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ, ม.ป.ป
เลขเรียก333.72 ส328ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15,506
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำกรอบงานวิจัยเชิงนโยบายด้านปศุสัตว์ = Livestock policy research framework project : รายงา...
ชื่อผู้แต่งยุคล ลิ้มแหลมทอง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 25-
เลขเรียกสร 636.0072 ย724ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15,507
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด / กรมโ...
ชื่อผู้แต่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนามาตรฐาน กรมโยธาธิการและผังเมือง, 25-
เลขเรียกสร 711.4 ก444ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
15,508
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสิ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2554?].
เลขเรียก711.3 ค872
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15,509
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำตำราเเละงานวิจัยเฉลิมพระเกียรติ / มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
ชื่อผู้แต่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
เลขเรียก808.042 ว528ค 2554
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
15,510
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเมืองชายแดนตามแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2558.
เลขเรียกวจ.338 ค961ค 2558
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา