Found: 16,974  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16,126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสอนเทคโนโลยีเครือบผิด / มุกดา เจียมเจริญ.
ชื่อผู้แต่งมุกดา เจียมเจริญ.
พิมพลักษณ์อุดรธานี: สถาบันราชภัฏอุดรธานี, 2542.
เลขเรียก604.7 ม 44 ท
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
16,127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 2547 / สำนักกิจการนักศึกษา สถาบันราชภัฎมหาสารคาม.
ชื่อผู้แต่งสำนักิจการนักศึกษา สถาบันราชภัฎมหาสารคาม.
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : สถาบันราชภัฎมหาสารคาม, 2547.
เลขเรียก371.37 ม192อ 2547
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
16,128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 / พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก)
ชื่อผู้แต่งพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (ไสว โชติโก)
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
16,129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาพื้นฐานวัสดุศาสตร์และโลหะวิทยา/ บัญชา ธนบุญสมบัติ
ชื่อผู้แต่งบัญชา ธนบุญสมบัติ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : งานฝึกอบรมศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค), ม.ป.ป.
เลขเรียก620.11 บ622ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
16,130
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ แปลงแนวคิดสู่ปฏิบัติ" / โดย กรมส่งเสริม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [253-]
เลขเรียกHC79.E5 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
16,131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญ แปลงแนวคิดสู่ปฏิบัติ" / โดย กรมส่งเสริม...
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : กรม, [253-]
เลขเรียกHC79.E5 อ884
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
16,132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการสัมมนาเทคโนโลยีอัญมณีไทยก้าวไกลอย่างยั่งยืน / กรมทรัพยากรธรณี,กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ม.ป.ป
เลขเรียก553.8 ก463อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
16,133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียน การจำลองระบบทางกล รหัสวิชา 302419 = Mechanical System Simulation/ อนันต์ชัย อยู...
ชื่อผู้แต่งอนันต์ชัย อยู่แก้ว
พิมพลักษณ์พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร, ม.ป.ป.
เลขเรียกQA805 อ169อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
16,134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียน รหัสวิชา 1073206 : กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาปฐมวัย = New paradigm in early chi...
ชื่อผู้แต่งกรรวิภาร์ หงษ์งาม.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, ม.ป.ป.
เลขเรียก372.21 ก177อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
16,135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียน วิชา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ = Package design / นพมาศ ชูสาย.
ชื่อผู้แต่งนพมาศ ชูสาย.
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ม.ป.ป.
เลขเรียก688.8 น166อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16,136
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียน หนูน้อยพาเที่ยวกับภาษาท่านาฏศิลป์ / สุรพิน ศรีบุญลือ.
ชื่อผู้แต่งสุรพิน ศรีบุญลือ.
พิมพลักษณ์กาฬสินธ์ : โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง, 254?
เลขเรียก372.868 ส476อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
16,137
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจ / พัชรินทร์ บัวเย็น
ชื่อผู้แต่งพัชรินทร์ บัวเย็น
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, 2556
เลขเรียก658.05 พ624อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
16,138
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาปี่พาทย์ 8 (ระนาดเอก) / วสันต์ ใบงิ้ว
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, [ม.ป.ป.
เลขเรียก780.9593 ว282อ
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16,139
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนรู้ : ข้อบัญญัติท้องถิ่นกับการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากร กรณีการพัฒนาข้อบัญญัติ...
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มูลนิธิ, [ม.ป.ป]
เลขเรียก333.72 อ518
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
16,140
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนรู้นาฎยศัพท์ / สุรพิน ศรีบุญลือ.
ชื่อผู้แต่งสุรพิน ศรีบุญลือ.
พิมพลักษณ์กาฬสินธุ์ : โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง, 254?
เลขเรียก372.8 ส476อ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา