Found: 134  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง3 เครื่องมือสร้างปัญญา : ค่ายอาสา ละคร ดนตรี / บรรณาธิการ, ปรารถนา จันทรุพันธุ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556.
เลขเรียก305.23 ส265
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง7 ทศวรรษ กรมการค้าต่างประเทศ / กรมการค้าต่างประเทศ.
ชื่อผู้แต่งกรมการค้าต่างประเทศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรม, [2556?].
เลขเรียก354.74 ก271จ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องHOTHIT วิชาชีววิทยา / สมทบ ปานดวงแก้ว.
ชื่อผู้แต่งสมทบ ปานดวงแก้ว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แพนสยาม , 2556.
เลขเรียก660.6 ส164ฮ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSuper lean ทำลีนเป็น เห็นผลใน 1 วัน / เมธาพันธ์ รอดเครือวัลย์
ชื่อผู้แต่งเมธาพันธ์ รอดเครือวัลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2556
เลขเรียกTS155.A2 ม-ซ 2556,658.5 ม735ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe beauty of programming / อนุสรณ์ วงษ์สนิท
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ วงษ์สนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
เลขเรียกQA76.6 อ231,005.133 อ154ด 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe Big story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ (ฉบับเร่งรัดก่อนสอบ) ภาค 2 : กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2556
เลขเรียก340.09593 ด5911
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์...การสอนคิดแก้ปัญหา / สุวิทย์ มูลคำ
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2556
เลขเรียก153.42 ส881ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการบัญชีครัวเรือนเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจน : กรณีศึกษา ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิต...
ชื่อผู้แต่งสุพรรษา จิตต์มั่น.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2556.
เลขเรียกว 339.43072 ส467ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรด้วยระบบบึงประดิษฐ์โดยใช้หญ้าแฝก = Wastewater treatment from swine farm b...
ชื่อผู้แต่งสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2556.
เลขเรียก628.35 ส462ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณลักษณ์ด้านคุณธรรมของนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตสู่นักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยเทคนิคเชิงบูรณาก...
ชื่อผู้แต่งนิตยา สุวรรณศรี.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2556.
เลขเรียกว 378.198072 น346ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษจากสื่อที่พบในชีวิตประจำวัน โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่...
ชื่อผู้แต่งรุจิรัตน์ แย้มมา.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ สำห...
ชื่อผู้แต่งวิภาพรรณ ประกอบการ.
พิมพลักษณ์2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ = The development of student acti...
ชื่อผู้แต่งศศิรัศมิ์ เสือเมือง.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2556.
เลขเรียกป-อต 378.1989072 ศ183ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการคิด = The development of ...
ชื่อผู้แต่งอิสระ ทับสีสด.
พิมพลักษณ์อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 2556.
เลขเรียก375.00072 อ387ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา