Found: 33  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องSuper lean ทำลีนเป็น เห็นผลใน 1 วัน / เมธาพันธ์ รอดเครือวัลย์
ชื่อผู้แต่งเมธาพันธ์ รอดเครือวัลย์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เกรท ไอเดีย, 2556
เลขเรียกTS155.A2 ม-ซ 2556,658.5 ม735ซ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
..more
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องThe beauty of programming / อนุสรณ์ วงษ์สนิท
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ วงษ์สนิท
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตตำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2556.
เลขเรียกQA76.6 อ231,005.133 อ154ด 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
..more
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกลยุทธ์...การสอนคิดแก้ปัญหา / สุวิทย์ มูลคำ
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ มูลคำ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2556
เลขเรียก153.42 ส881ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้นด้วยภาษา PHP / ภุชงค์ จันทร์เปล่ง
ชื่อผู้แต่งภุชงค์ จันทร์เปล่ง
พิมพลักษณ์ปทุมธานี : มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี, 2556.
เลขเรียกQA76.73.P224 ภ622,005.133 ภ72ก
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
..more
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องกุ๊งกิ๊งกับกระพรวนเจ้าปัญหา / เรื่อง จิตติมา เจริญฤทธิ์ ; ภาพ พลอยใส.
ชื่อผู้แต่งจิตติมา เจริญฤทธิ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุณป้าใจดี, 2556.
เลขเรียกย จ425ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการเคมี = Chemical process safety / ขันทอง สุนทราภา
ชื่อผู้แต่งขันทอง สุนทราภา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
เลขเรียกT55.A2 ข-ค 2556,WA788 ข346ค 2556,363.17 ข115ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
..more
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความฝันของพัดลม / เรื่อง อนุสรณ์ ศรีคำขวัญ ; ภาพ รุ้งกาญจน์ แก้วสุวรรณ เจอร์ราร์ด.
ชื่อผู้แต่งอนุสรณ์ ศรีคำขวัญ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุณป้าใจดี, 2556.
เลขเรียกย อ231ค 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องงานฝีมือสร้างอาชีพ = Easy stroke painting / นภาพร โลนุชิต
ชื่อผู้แต่งนภาพร โลนุชิต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : นครสาส์น, 2556
เลขเรียกND 1460.P35 น197อ,750 น197ง 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
..more
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจัดการฐานข้อมูลด้วย MySQL ฉบับสมบูรณ์ / โดย ชาญชัย ศุภอรรถกร
ชื่อผู้แต่งชาญชัย ศุภอรรถกร
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2556
เลขเรียกQA76.9.D3 ช-จ 2556,005.7565 ช23จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
..more
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องจุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม [Text] / ประดับ เรียนประยูร
ชื่อผู้แต่งประดับ เรียนประยูร
พิมพลักษณ์มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2556
เลขเรียก579 ป261จ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องซูซู ช้างตัวใหญ่เบ้อเริ่ม = Susu a huge elephant / เรื่อง ดลนภา โง่นใจรักษ์ ; ภาพ รุ่งกาญจน์ แก้วสุว...
ชื่อผู้แต่งดลนภา โง่นใจรักษ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คุณป้าใจดี, 2556.
เลขเรียกย ด144ซ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องถั่วห้าเม็ดในฝัก = five peas in a pod / ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน : อภิชาติ ศัพท์สุวรรณ, ผู้วาดภ...
ชื่อผู้แต่งแอนเดอร์เซน, ฮันส์ คริสเตียน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2556
เลขเรียกPZ90.T5 อ946 2556,398.2 อ945ถ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องนครรัตติกาล. เล่ม 4, เมืองเทวดาตกสวรรค์ / คาสชานดรา แคลร์ เขียน ; ฤทัยรัตน์ สุขถาวร แปล
ชื่อผู้แต่งแคลร์, คาสชานดรา
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อิ่มอ่าน, 2556.
เลขเรียกน ค783น ล.5 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา