Found: 65  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง50 คำกุญแจไขอาเซียน กิตติ ประเสริฐสุข ... [และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธ...
ชื่อผู้แต่งภัคภิญญา ชัยปรมาธิกุล
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
3
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี นุชรัตน์ พลศักดิ์
ชื่อผู้แต่งนุชรัตน์ พลศักดิ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
4
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการดำเนินงานการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี วิสากร นามล...
ชื่อผู้แต่งวิสากร นามลี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิบัติการฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำยากโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึ...
ชื่อผู้แต่งวราภรณ์ คำล้าน
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
6
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการปฎิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ครูตามมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชืพกรณีศึกษา โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ สำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งปทุมทอง สารการ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาการดำเนินงานวิชาด้านการนิเทศและพัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนหนองแสง อำเภอเดชอุดม สำนักงานเข...
ชื่อผู้แต่งรักพงษ์ บุญศิริ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล เรื่อง การพับและการจัดดอกบัวแบบไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชืพและเทคโน...
ชื่อผู้แต่งเพ็ญวดี ค้าสุวรรณ
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยกลวิธีอภิปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรีย...
ชื่อผู้แต่งสุภาพ เลิศกิ่ง
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่:กรณีศึกษา อำเภอขุนหาญ ...
ชื่อผู้แต่งไสว วงศ์ขันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ...
ชื่อผู้แต่งอุไร ศรีดาราม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานของพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
ชื่อผู้แต่งธีรบูรณ์ ว่องไว
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ปิยะรัช...
ชื่อผู้แต่งปิยะรัช หมื่นแสน
พิมพลักษณ์ปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
14
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยการพัฒนาการจัดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสม...
ชื่อผู้แต่งพรศิริ กองนวล
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ 2556
เลขเรียกวจ 338.6 พ282ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
15
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ:กรณีศึกษาโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สังกั...
ชื่อผู้แต่งวันชัย นาคพันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา