Found: 86  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
16
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่:กรณีศึกษา อำเภอขุนหาญ ...
ชื่อผู้แต่งไสว วงศ์ขันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
17
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการพัฒนาหนังสือเสริมการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ...
ชื่อผู้แต่งอุไร ศรีดาราม
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงานของพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...
ชื่อผู้แต่งธีรบูรณ์ ว่องไว
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
19
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการรับรู้การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดยโสธร ปิยะรัช...
ชื่อผู้แต่งปิยะรัช หมื่นแสน
พิมพลักษณ์ปทุมธานี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
20
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรสำหรับงานวิจัย [electronic resource] = Multivariate statistical analysis ...
ชื่อผู้แต่งยุทธ ไกยวรรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
21
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาวิจัยการพัฒนาการจัดศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสม...
ชื่อผู้แต่งพรศิริ กองนวล
พิมพลักษณ์สมุทรปราการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ 2556
เลขเรียกวจ 338.6 พ282ก 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
22
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการ:กรณีศึกษาโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม สังกั...
ชื่อผู้แต่งวันชัย นาคพันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
23
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒน...
ชื่อผู้แต่งศศิมา แสนมี
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
24
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้ฟ้าทะลายโจรพ่นน้ำเชื่อมเพื่อเพิ่มสมรรถนะการผลิตในลูกสุกรอนุบาล ไกรเลิศ กสิพันธ์
ชื่อผู้แต่งไกรเลิศ กสิพันธ์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
25
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องการใช้เหตุผล = Reasonning วิโรจ นาคชาตรี
ชื่อผู้แต่งวิโรจ นาคชาตรี
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
26
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา = Engineering mathematics II จาริณี ม้าแก้ว.
ชื่อผู้แต่งจารินี ม้าแก้ว
พิมพลักษณ์บุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
27
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องครัวของนางฟ้า = Fairy's kitchen Xiao Mao, เรื่อง ; กองบรรณาธิการเอเธนส์, แปล.
ชื่อผู้แต่งเซียวเม่า
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ เอเธนส์ พับลิชชิ่ง 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
28
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องคลุกฝุ่นกับงาน 3 : หลากหลายเรื่องราว-หลากหลายคำตอบ เรียนรู้อดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต ศิ...
ชื่อผู้แต่งพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ บพิธการพิมพ์ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
29
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความคิด ความจริงเกี่ยวกับไทย วีระ อำพันสุข
ชื่อผู้แต่งวีระ อำพันสุข
พิมพลักษณ์นนทบุรี ปิยมิตร มัลติมีเดีย 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
30
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องความดี ปัญญา งาน : ที่พึ่งของมนุษย์ วีระ อำพันสุข, ผู้เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่งวีระ อำพันสุข
พิมพลักษณ์นนทบุรี ปิยมิตร มัลติมีเดีย 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา