Found: 86  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
76
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ...
ชื่อผู้แต่งประชา การินทร์
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
77
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพการปฎิบัติงานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บรรจง บัวทอง
ชื่อผู้แต่งบรรจง บัวทอง
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
78
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพปัญหาในการทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี...
ชื่อผู้แต่งไมตรี สุขเรียง
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
79
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสภาพเศรษฐกิจชุมชน:กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรมจักสานบ้านทุ่งแต้ ตำบลทุ่งแต้ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นริศรา...
ชื่อผู้แต่งนริศรา ชื่นตา
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
80
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องสมุนไพรมหัศจรรย์ พืชผัก-ผลไม้พื้นบ้าน สมพงษ์ บัวแย้ม
ชื่อผู้แต่งสมพงษ์ บัวแย้ม
พิมพลักษณ์นนทบุรี ปิยมิตร [2556?]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
81
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่ององค์การและการจัดการ : เอกสารประกอบการสอนรายวิชา สุชีรา ธนาวุฒิ.
ชื่อผู้แต่งสุชีรา ธนาวุฒิ
พิมพลักษณ์นครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
82
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องอาญาประกาศิต / สร้อยฟ้ามาลา.
ชื่อผู้แต่งสร้อยฟ้ามาลา.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไลต์ ออฟ เลิฟ, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครพนม
83
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องเอาตัวรอด จาก ไดโนเสาร์ พอล เมสัน, เขียน ; บ๊อบ นิโคล, ภาพประกอบ ; ชวธีร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, แปล.
ชื่อผู้แต่งเมสัน, พอล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
84
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สุพรรณี ...
ชื่อผู้แต่งสุพรรณี เหล่าแค
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
85
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องแนวทางการส่งเสริมการปลูกข้าวปลอดสารพิษของประชาชนเมืองโพนทองแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชธิปไตยประชาชนลาว...
ชื่อผู้แต่งสาลี สีลิโพคา
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
86
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring/ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคัมศ...
ชื่อผู้แต่งศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ สถาบันจัดการความรู้.
พิมพลักษณ์มหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ศุนย์ฝึกอบรมพัฒนาวิชาชีพ สถาบันจัดการความรู้ 2556
เลขเรียก372.83 ศ66ค
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา