Found: 5,892  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวบ่งชี้มลพิษสารเคมีทางน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำโยเบ ไนจี...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา จันทเวทย์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อประสิทธิผลทางอุณหภูมิของหลังคาเขียวแบบปล่อย...
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ ตะริศูนย์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการประเมินด้านประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าหอมม...
ชื่อผู้แต่งปรัชญา ฝ้ายขาว
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการผลิตกรดอะซิติกจากเปลือกสับปะรดโดยวิธีก...
ชื่อผู้แต่งธนาทิพย์ ขอนผักแว่น
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการผลิตขนมอบกรอบจากกากมะเขือเทศ = Tomato...
ชื่อผู้แต่งศิริลักษณ์ สารีโท
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการผลิตแก๊สชีวภาพจากกากมะเขือเทศจากโรงงาน...
ชื่อผู้แต่งไพรัตน์ สมแสวง
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรียกรดอะซิติกทน...
ชื่อผู้แต่งรัชนีกร ดีสร้อย
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการสกัดแคลเซียมจากผงกระดูกปลานิล = Extra...
ชื่อผู้แต่งอลิษา ภูเขียว
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการอบแห้งกากมะเขือเทศ = Drying of Tomato...
ชื่อผู้แต่งกาญจนา อนาถเนตร
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932419 วิชาสัมมนาทางอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการประยุกต์ใช้ทฤษฎีลำดับขั้นในการอธิบายลักษณะสำคัญของผลิตภั...
ชื่อผู้แต่งพนมไพร ศิริไพใย
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932419 วิชาสัมมนาทางอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการยับยั้งออกซิเดชันในเนื้อด้วยกรดไฟติกร่วมด้วยอินโนซิทอล =...
ชื่อผู้แต่งพนามาศ จันทะกุล
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการผล...
ชื่อผู้แต่งมฤณี แสนวิเศษ
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบร่วมเพ...
ชื่อผู้แต่งพนมพร ศิริไพใย
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการผลิตและคุณสมบัติของแผ่นฟิล์มจากแป้งกล้ว...
ชื่อผู้แต่งชลธิชา ผงสา
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นและองค์ประก...
ชื่อผู้แต่งกัญญารัตน์ พาลี
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา