Found: 5,954  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
121
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDemopaedia : พจนานุกรมประชากรศาสตร์พหุภาษา ฉบับปรับให้เป็นเอกภาพ ปรับปรุงครั้งที่สอง ภาษาไทย / ปราโม...
ชื่อผู้แต่งปราโมทย์ ประสาทกุล
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหดิล, [2556]
เลขเรียกHB849.25 ป452ด 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
122
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDent deaf sign หนังสือภาพภาษามือสำหรับทันตแพทย์เพื่อใช้ในการสื่อสารกับผู้บกพร่องทางการได้ยิน / บรรณ...
พิมพลักษณ์พิษณุโลก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2556.
เลขเรียกHV2474 ด879 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล
123
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDESPICABLE ME2 [video rcording]= มิสเตอร์แสบ ร้ายเกินพิกัด 2.
พิมพลักษณ์นนทบุรี: บริษัท แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย), 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
125
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDifferent : edutainment essay / วรากรณ์ สามโกเศศ
ชื่อผู้แต่งวรากรณ์ สามโกเศศ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : openbooks, 2556
เลขเรียกHB71 ว296ด 2556,089.9591 ว296ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
126
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDIY \& Eco Living 22 ไอเดียทำของแต่งบ้านเก๋ๆ กรีนๆ / a restless boy เรื่องและภาพประกอบ
ชื่อผู้แต่งศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อมรินทร์ How-To, 2556.
เลขเรียกTT387 ศ324,745.5 อ463ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
..more
127
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDo it right and fear no man / สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
พิมพลักษณ์[นนทบุรี] : สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2556.
เลขเรียกR 612 ส473ด,WZ100 ส881 2556,92 ส881สว
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
128
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDo it right and fear no man นายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ / สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่งประเทศ ...
ชื่อผู้แต่งสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556.
เลขเรียกR612.S9 ส881ด 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
129
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDo it right and fear no man/ บรรณาธิการ กริชเทพ ศรศิลป์, ณัฐจรัส เองมหัสสกุล
พิมพลักษณ์ม.ป.ท. : ภาพพิมพ์, 2556
เลขเรียกWZ100 ด812 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
130
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องDo’s and Don’ts [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ชื่อผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
พิมพลักษณ์นนทบุรี : สำนักงาน, 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
131
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDoubtful สืบรักเสี่ยงใจ วุ่นรักร้ายนายตัวดี/ Mina.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : แจ่มใส พับลิซซิ่ง, [2556].
เลขเรียกนว ม979ด [2556],น ม235ด
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
132
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDrawatic photoart/ บรรณาธิการ ศิวกฤษฎิ์ ศราวิช.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์(1991), 2556.
เลขเรียกTR 146 ด419 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
133
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDrawing comic 1 พื้นฐานที่ดีสำหรับการเริ่มวาดการ์ตูน / C-C Club ;ผู้แปล ตามฝัน.
ชื่อผู้แต่งC-c club.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2556.
เลขเรียกNC 1320 ซ332ด 2556,741.5 ด342 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
..more
134
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องDredd [videorecording]= เคร็ด คนหน้ากากทมิฬ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
135
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่องEasy grammar ไวยากรณ์เข้าใจง่าย / ฐาปกรณ์ อิงวิวัฒน์.
ชื่อผู้แต่งฐาปกรณ์ อิงวิวัฒน์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : รัชตะ พับลิชชิ่ง, 2556.
เลขเรียก425 ฐ251อ 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา