Found: 6,225  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง84 ต้นไม้ถวายพ่อบนมอดินแดง / [มหาวิทยาลัยขอนแก่น]
พิมพลักษณ์[ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556?]
เลขเรียกQK98.2 ป818
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง85 เคล็ดวิธี Take me out : เอาฉันลงจากคานได้แล้ว / มิสชาล็อต text
ชื่อผู้แต่งมิสชาล็อต
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คลื่นอักษร, 2556
เลขเรียก152.41 ม38ป
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 นิทานนานาชาติยอดนิยม / อัมพร บุญพุ่ม, เรียบเรียง;
ชื่อผู้แต่งอัมพร บุญพุ่ม
พิมพลักษณ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, กรุงเทพฯ : 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
109
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง9 อาการพาร์กินสันตอนกลางคืน รู้ทันรักษาได้ : คู่มือสำหรับแพทย์และผู้ป่วย / ผู้แต่ง รุ่งโรจน์ พิทยศ...
ชื่อผู้แต่งรุ่งโรจน์ พิทยศิริ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ศูนย์รักษาโรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, 2556.
เลขเรียกRC382 ร636ก,WL359 จ683รก 2556,616.84 ร636ก 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการคัดแยกเชื้อแบคทีเรียที่ย่อยสลายเซลลูโลสและการประยุกต์ใช้เอนไซม์สลายเซลลูโ...
ชื่อผู้แต่งพรทิพย์ เพ็ญทองดี
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการจำแนกเชื้อยีสต์และแบคทีเรียที่ผลิตกรดที่ได้จากการหมักลูกพลับ = Identific...
ชื่อผู้แต่งวีรวัต ดีสนิท
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการประเมินระดับมลภาวะในน้ำโดยการวิเคราะห์ตัวแปรทางเคมีโดยใช้สมการถดถอยในการว...
ชื่อผู้แต่งอารียา อุบลพิทักษ์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการผลิตเอนไซม์ไซลาเนส โดยเชื้อรา Themoascus aurantiacus จากชานอ้อยในถังหมักแ...
ชื่อผู้แต่งมุกระวี พื้นสะอาด
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการผลิตไซลาเนสโดยใช้โพรไมโครโมโนสปอร่า สปีชีส์ มารส์ ร่วมกับฟางข้าวภายใต้สภา...
ชื่อผู้แต่งนิภาวรรณ วงษ์โคกสูง
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปรระหว่าง COD และ BOD ของน้ำทิ้งจากโรงงานน้ำตาล / ...
ชื่อผู้แต่งณัฐสุดา หอมทอง
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องการใช้ไคโตซานกำจัดไออนของโลหะหนักที่เป็นพิษจากควันบุหรี่ / ปิยะดา สืบเสือ
ชื่อผู้แต่งปิยะดา สืบเสือ
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องความสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวบ่งชี้มลพิษสารเคมีทางน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำโยเบ ไนจี...
ชื่อผู้แต่งขนิษฐา จันทเวทย์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง931 491 วิชาสัมมนาเรื่องผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อประสิทธิผลทางอุณหภูมิของหลังคาเขียวแบบปล่อย...
ชื่อผู้แต่งอดิศักดิ์ ตะริศูนย์
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, [2556]
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการประเมินด้านประสาทสัมผัสของข้าวเจ้าหอมม...
ชื่อผู้แต่งปรัชญา ฝ้ายขาว
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง932 482 รายงานวิจัยโครงงานนักศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องการผลิตกรดอะซิติกจากเปลือกสับปะรดโดยวิธีก...
ชื่อผู้แต่งธนาทิพย์ ขอนผักแว่น
พิมพลักษณ์[หนองคาย] : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย, 2556.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา