Found: 37  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสามพรานวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม...
ชื่อผู้แต่งวรนุช วิลัยรักษ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.206 ว218ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ จังหวัดนครปฐม / วรนุช ลิ่ม
ชื่อผู้แต่งวรนุช ลิ่ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.62 ค218ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนของศูนย์การศึกษานอกระบบและก...
ชื่อผู้แต่งรัชนี จันทรอัมพร.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 370.1523 ร333ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการช่วยโรงเรียนช่วยโลกของโรงเรียนจงรักษ์วิทยา จังหวัดสมุทรสาคร / ฉัตราภรณ์ มณีประเสริ...
ชื่อผู้แต่งฉัตราภรณ์ มณีประเสริฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 370.114 ฉ238ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการติดตามผลการใช้โปรแกรมสารสนเทศนักเรียน (Students' 44) ของโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี สังกั...
ชื่อผู้แต่งนุวัฒน์ คงอยู่สุข.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.3078 น739ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
6
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการต้นกล้าคุณธรรมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนวัดสระสี่มุม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่่กา...
ชื่อผู้แต่งพยงค์ แก่นสำราญ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.83 พ214ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
7
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการธนาคารความรู้ของโรงเรียนจงรักษ์พิทยา จังหวัดสมุทรสาคร / จิตณัฐฏ์ดา มณีประเสริฐ
ชื่อผู้แต่งจิตณัฐฏ์ดา มณีประเสริฐ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.1 จ398ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
8
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการนิเทศครูสู่ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง (สหราษฎร์อุทิศ) สังกัดเทศบาล ...
ชื่อผู้แต่งบรรลือ สมบูรณ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.203 บ181ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
9
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ จังหวัดนครปฐม / สุนันท์ ใจพันธุ์
ชื่อผู้แต่งสุนันท์ ใจพันธุ์.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.203 ส815ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการนิเทศภายในแบบครูนิเทศเพื่อนครูของโรงเรียนบ้านแพ้วิทยา (ติตง) จังหวัดสมุทรสาคร / ดุ...
ชื่อผู้แต่งดุฤษดี ยืดเนื้อ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.203 ค692ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนมัธยมศึกษาฐานบินกำแพงแสน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กา...
ชื่อผู้แต่งสมศักดิ์ เอกมนสิการ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 370.114 ส284ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเอกปฐม จังหวัดนครปฐม / พนชนก ทัดแช้ม
ชื่อผู้แต่งพรชนก ทัดแช้ม.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 372.21 พ229ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาความร่วมมือผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาของมหาวิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม สัง...
ชื่อผู้แต่งชาตรี สุวรรณที.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 370.113 ช514ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
14
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนางานโภชนาการอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนบวรธนวิทย์ จังหวัดนครปฐม / จิตนภา เ...
ชื่อผู้แต่งจิตนภา เจนจบเขต.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.716 จ426ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
15
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องการประเมินโครงการพัฒนาดรุณาร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนดรุณาราชบุรี จังหวัดราชบุรี / ชิตชนนท์ ...
ชื่อผู้แต่งชิตชนนท์ แสงประดับ.
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2552
เลขเรียกว 371.71 ช551ก 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา