Found: 34,132  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
151
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง111 วิธี สวย รวย งก / โอ๋ สิรินทร์.
ชื่อผู้แต่งโอ๋ สิรินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วงกลม, 2552.
เลขเรียก332.024 อ964ร 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
152
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง113 กรมป่าไม้ พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต / อำนวยพร ชลดำรงค์กุล, บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2552.
เลขเรียกSD97.T364 ห159 2552,634.9 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
..more
153
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง113ปี กรมป่าไม้พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต / อำนวย ชลดำรงค์กุล.
ชื่อผู้แต่งอำนวย ชลดำรงค์กุล.
พิมพลักษณ์2552.
เลขเรียกบ อ225ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
154
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 ปี : วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552.
เลขเรียกL 591 ก171 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
155
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552 / [คณะผู้จัดทำ ถวัลย์ มาศจรัส ....
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551
เลขเรียกL591 ห36 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(หาดใหญ่)
156
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552 กระทรวงศึกษาธิการ ; ถวัลย์ มาศจ...
ชื่อผู้แต่งกระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ กระทรวงศึกษาธิการ 2552
เลขเรียก354.593 ก17ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
157
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552 / กระทรวงศึกษาธิการ
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552
เลขเรียกL591 ห159 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
158
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552 / กระทรวงศึกษาธิการ.
ชื่อผู้แต่งศึกษาธิการ, กระทรวง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2552.
เลขเรียก353.8 ศ311ห 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
159
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 1 เมษายน พุทธศักราช 2552 / ถวัลย์ มาศจรัส ... และคนอื่นๆ]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
160
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 อาขีพเกษตรกรรมทางเลือก / สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
ชื่อผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้
161
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง117 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก / สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2552.
เลขเรียก630.23 ห1531 2552
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
162
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง118 ปี ศาลาแยกธาตุ-กรมวิทยาศาสตร์บริการ = 118th Government laboratory-department of science service...
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2552.
เลขเรียก506 ว587 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา
163
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง118ปี ศาลาแยกธาตุ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชื่อผู้แต่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าของ สกสค. พศ.2552 , 2552.
เลขเรียก500 ก - ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
164
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปี MDICP การพัฒนา SMEs ไทย สู่ทศวรรษใหม่อย่างยั่งยืน / โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับค...
ชื่อผู้แต่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม. สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม. โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โครงการ, 2552.
เลขเรียกHD 3616 .T5 ก17ส 2552
ห้องสมุดสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
165
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง12 ปีในเส้นทางของทะเลสีคราม หน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท...
ชื่อผู้แต่งหน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ: หน่วยวิจัยปะการังและสัตว์พื้นทะเล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552.
เลขเรียก593.6 ศ333ส
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา