Found: 30,377  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
106
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ทำมะ วาทะทำดี / พระมหาวีรพล วีรญาโณ.
ชื่อผู้แต่งพระมหาวีรพล วีรญาโณ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา เขตสาทร, 2556.
เลขเรียกBQ4570.L5 พ464ร 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยมหิดล
107
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บท พระนิพนธ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร, สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, 2456-2556.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2556, [2013]
เลขเรียกBQ4570.P76 ส243ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
108
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 บทพระนิพนธ์ / สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา, 2556
เลขเรียก294.315 ส243ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
110
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยครอบรู้เรียนต่อจีน / เฉินจั้วหง, เถียนเยี่ยน ผู้เรียบเรียง ; ฐิติรัตน์ ชะโรจน์บวร, ผู้แป...
ชื่อผู้แต่งเฉิน, จั้วหง
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ตถาดา, 2556
เลขเรียกPL1121.T5 ฉ491 2556,495.1 ฉ65ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
..more
111
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษจำง่ายใช้ได้จริง ชลธิชา มูลเนียม [Text]
ชื่อผู้แต่งชลธิชา มูลเนียม
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ Book Caff 2556
เลขเรียกPE1131 ช224ห 2556,428.3495911 ช17ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยมหิดล
112
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี การ์ตูนไทย จากสยามคลาสสิกสู่ไทยโมเดิร์น / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556
เลขเรียก741.5 ป1711ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
113
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี พระผู้เจริญพร้อม : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก / [กองบรรณาธิการ พร...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, 2556.
เลขเรียกBQ946 ร192 2556
ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร
114
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี วิศวกรรมศาสตร์ไทย / บรรณาธิการ ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : เทคโนโลยี มีเดีย, 2556.
เลขเรียกTA6.T5 ห159
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
115
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปี วิศวกรรมศาสตร์ไทย / ปริทรรศน์ พันธุบรรยงค์, บรรณาธิการ [text]
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ฐ่านการพิมพ์, 2556.
เลขเรียกอ.ส. 620.1 ป458ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
116
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 ปีการ์ตูนไทย : จากสยามคลาสสิกสู่ไทยโมเดิร์น / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
ชื่อผู้แต่งประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : มติชน, 2556.
เลขเรียกPN6790.T5 ป421ร,741.5 ป421ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
..more
117
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 พระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช : มรดกล้ำค่าที่ประทานให้ปวงชนชาวไทย / [สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็พระสั...
ชื่อผู้แต่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) 2456-2556.
พิมพลักษณ์[กรุงเทพฯ] : คอมม่า [ผู้จัดจำหน่าย], [2556?].
เลขเรียก294.315 ส243ม 2556 22
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
118
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 มรดกโลก = World Heritage / ศุภลักษณ์ สนธิชัย [Text]
ชื่อผู้แต่งศุภลักษณ์ สนธิชัย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : อทิตตา พับลิเคชั่น, 2556
เลขเรียก910.9 ศ721ห
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
119
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิทยาศาสตร์พัฒนาโลก / คิมแทควาน และอิมฮยองอุก ; วิทิยา จันทร์พันธ์ แปล ; มุนพยองยุน ภาพ
ชื่อผู้แต่งควาน, คิมแท
พิมพลักษณ์นนทบุรี : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 2556
เลขเรียก894.74 ค111ห 2556
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
120
image
ประเภทสื่อ Book
ชื่อเรื่อง100 วิธี ทำให้คนยอมทำงานให้เราด้วยความเต็มใจและมีแรงจูงใจที่ดี ฉบับปรับปรุง / เขียนโดย Steve Chadler...
ชื่อผู้แต่งแชนเลอร์, สตีฟ 1944-.
พิมพลักษณ์นนทบุรี : บี มีเดีย กรุ๊ป, 2556.
เลขเรียกHF5549.5.M63 ช8ว 2556,158.7 ช75ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
..more

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา