Found: 40  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ = Project management [videorecording] / สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, 2538.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร
2
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องCOST MANAGEMENT [CD-ROM]
พิมพลักษณ์2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
3
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องPROJECT MANAGEMENT SIMULATION SOFTWARE [CD-ROM]
พิมพลักษณ์2550
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
4
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ยั่งยืน [videorecording] : KM knowledge management/กรุง...
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553.
เลขเรียกHD30.2 ก446
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องmanagement Information system [videorecording] / ครรชิต มาลัยวงศ์.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
6
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องmanagement Organization behaviour [videorecording] / สมยศ นาวีการ.
พิมพลักษณ์นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2544.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
7
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการบริหารการตลาดด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจของร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมือง ...
ชื่อผู้แต่งปรีชญา ชุมสรี.
พิมพลักษณ์สงขลา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา , 2016.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องWarehouse management & case study/ [Videorecording] : ชไมพร ศิริสินอุดมกิจ.
ชื่อผู้แต่งชไมพร ศิริสินอุดมกิจ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ ที แอล, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
9
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องWarehouse management & case study/ [Videorecording] : วรพงษ์ จิตรจง.
ชื่อผู้แต่งวรพงษ์ จิตรจง.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ ที แอล, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
10
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องWarehouse management & case study/ [Videorecording] : สุมณฑา ตันวงศ์วาล
ชื่อผู้แต่งสุมณฑา ตันวงศ์วาล.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ ที แอล, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องWarehouse management & case study/ [Videorecording] : สุวัฒน์ นวลขาว.
ชื่อผู้แต่งสุวัฒน์ นวลขาว.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : ไอ ที แอล, 2551.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
12
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการท่องเที่ยวในมิติวัฒนธรรม กรณีศึกษา : การจัดการท่องเที่ยวกลุ่มหญิงรักหญิง เว็บไซต์สาวอีสาน จ.ขอนแก...
ชื่อผู้แต่งรุ่งทิวา พลแสน.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2549.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
13
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาศักยภาพการบริหารต้นทุนเพื่อการจัดการของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภ...
ชื่อผู้แต่งบุษบา อารีย์
พิมพลักษณ์เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2555
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
14
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องการพัฒนาและการจัดการโบราณสถานในฐานะแหล่งท่องเที่ยว กรณีศึกษา : อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย จ...
ชื่อผู้แต่งนิตยา แส่สันเทียะ.
พิมพลักษณ์อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2546.
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
15
image
ประเภทสื่อ Visual
ชื่อเรื่องManagement การบริหารแบบผู้นำ [ซีดีรอม] / คณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ชื่อผู้แต่งคณาจารย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : คณาจารย์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2553
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา