Found: 4  ชื่อเรื่อง เรียงลำดับโดย: แสดง:   ต่อหน้า List(0)
1
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่หมู่บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี = Tourism m...
พิมพลักษณ์นครปฐม : คณะมนุษย์ศาสต์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครปฐม, 2546
เลขเรียก910 ร451
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
2
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด = Employees Job Satisfac...
ชื่อผู้แต่งปรีชา อร่ามเธียรธำรง.
พิมพลักษณ์นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2551
เลขเรียกว 336.36 ป469ค 2551
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาการจัดการผลิตไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในเขตพื้นที่ ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร ...
ชื่อผู้แต่งมงคล เทพรัตน์.
พิมพลักษณ์สงขลา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันราชภัฏสงขลา, 2545
เลขเรียก636.5 ม114ร
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4
image
ประเภทสื่อ Mixed
ชื่อเรื่องงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่ายสถาบันราชภัฏเพชรบุรี = The development...
ชื่อผู้แต่งวีระชัย คอนจอหอ.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาคอมพิวเตอร์ คณะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีชั้นสูง สถาบันราชภัฏเพชรบุรี, 2544
เลขเรียก378.1059 ว844ง
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

© 2013-2019 UCTAL. All Rights Reserved.
สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ThaiLIS | Power by สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา